Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Čtyřčata / 08.12.2004
Božetická čtyřčata zatím do školky nepůjdou
Když se Drahuši Glaserové z Božetic před třemi roky narodila čtyřčata, v okolí se nemluvilo téměř o ničem jiném. Vzácné události si všimla řada českých médií, ke Glaserovým se hrnuli sponzoři. Jak se má rodinka v současné době?
“Počáteční zájem už opadl. Například automobilka, která nám slibovala velký rodinný vůz, od svého záměru ustoupila. Stihla si však zpočátku udělat velkou reklamu. Příjemnou věcí je naopak to, že nám byla o rok prodloužena pomoc zdravotní sestry”, říká paní Glaserová.

Do mateřské školky zatím Leoš, Vítek, Dan a Eliška nenastoupí. S Danielem, který má pohybové potíže, musí maminka zůstat co nejdéle doma a cvičit s ním.

“Bude dobře, když mu sourozenci budou dělat společnost”, vysvětluje Drahuše Glaserová.

autor:Iva Hanzlíková


Iva Hanzlíková           
sepekovská pouť / 08.12.2004
Pouť se vším všudy
Sepekovské poutě, konané jako každoročně první dva zářijové víkendy, se letos vyvedly. Atrakcí bylo požehnaně, stánků taky. A k tomu letní počasí.

Samo sebou se občas někomu nepozdával turecký med, strašidelný zámek nebyl strašidelný a lístek na centrifugu lidé z maringotek nějak předražili. Tedy - pouť se vším všudy.

Navíc tu byla výstava historických pohlednic Sepekova a třicet jedna chovatelů se tu chlubilo svými holuby, králíky a kohouty.

Jen na ty koně byl takový smutný pohled. Děti byly na jejich hřbetě možná šťastné (i když někdy jejich vytřeštěný výraz svědčil o opaku), ale pro zvířata to jistě žádná slast nebyla. Navíc se po Sepekově proslýchá, že dva poníky přes noc někdo otrávil....

Řekla bych, že pouťový lid trpí “westernovým komplexem.” Copak nám nestačí kolotoče?

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
V Domě kultury soutěžili mladí tanečníci / 08.12.2004
V neděli 19. září proběhla v Domě kultury postupová soutěž ve sportovním tanci, nazvaná Velká cena Milevska. Sešlo se tu více než sedm desítek tanečních párů z Čech i Slovenska. Soutěž pořádala Taneční soutěž Atak z Tábora.

Právě táborští tanečníci a tanečnice se předvedli ve výborné formě. Ve třídě II D obsadili hned první čtyři místa.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Městské zastupitelstvo 1.9.1999 / 08.12.2004
9. zasedání Městského zastupitelstva

Rozpočet v přebytku
Především díky výhodnému prodeji akcií Jihočeské energetiky a Jihočeských plynáren a přijetí dotace na stavbu nové čistírny odpadních vod skončí letošní rozpočet města plánovaným přebytkem 41 mil.Kč namísto plánované ztráty 19 mil.Kč. Neočekávaně příznivý vývoj rozpočtových příjmů (zvýšení o 71 mil.Kč) se zastupitelům zamlouval, a tak souhlasili i se zvýšením některých rozpočtových výdajů (celkem o 11 mil.Kč). Nové investice budou směřovat hlavně do rekonstrukce vodovodu a kanalizace, plynofikace, strojního vybavení školních jídelen, na opravu střechy kostela, rozšíření pohřebiště, rozšíření informačního systému a rozšíření skládky odpadů v Jenišovicích

Dotace sportovcům
Pod podmínkou umístění loga Města Milevska na dresy hráčů schválilo zastupitelstvo zvýšení dotace pro hokejový klub HC ZVVZ Milevsko o dalších 340.000 Kč. Již dříve schválená dotace 1.500.000 Kč byla určena ke krytí skutečné ztráty klubu z minulých let. Zvýšení o 340.000 Kč má pokrýt plánovanou ztrátu roku 1999. Zástupci klubu s umístěním loga na dresy hráčů souhlasili.

Sportovní klub Gymnázia Milevsko žádal o zvýšení již dříve schválené dotace 30.000 Kč o dalších 20.000 Kč. Důvodem bylo poskytnutí dotace 70.000 Kč konkurenčnímu Tenisovému klubu ZVVZ Milevsko, který však podle názoru žadatele nedosahuje výrazně lepších sportovních výsledků. Sportovní klub Gymnázia Milevsko to vnímá jako své znevýhodnění a žádá nápravu. Městská rada navrhla vyhovět žádosti jen částečně, a to zvýšením dotace o 9.000 Kč namísto požadovaných 20.000Kč. V rozpravě zastupitel Kázecký zpochybnil zdůvodnění žádosti a požádal o oddělené hlasování k tomuto bodu. Nakonec zastupitelé těsnou nadpoloviční většinou návrh Městské rady schválili.

Disk pro pěvce
Milevský dětský sbor chystá natočení nového CD disku. Na jeho vydání významně přispělo ZVVZ Milevsko (částka nebyla v žádosti uvedena), o zbylých 30.000Kč žádá sbor Město Milevsko. Rada doporučila žádosti vyhovět částečně poskytnutím dotace 20.000Kč. Zastupitel Třeštík žádal, aby příště byly v podobných žádostech uváděny konkrétní údaje a nikoliv výrazy typu "podstatná část". Starostka Stráská na to upřesnila, že příspěvek ZVVZ je asi 100.000 Kč. Návrh Rady zastupitelé schválili.

Prodej pozemků
1/ Ukončení dříve vyhlášených záměrů :
Manželé Smetánkovi a manželé Truhlářovi požádali o odprodej pozemků 120m2 a 158m2 u jejich domů. Tyto pozemky užívají již 30 let s tím, že je omylem považovali za součást původní parcely, kterou koupili. (Geometři ji špatně vytyčili ?) Nyní svůj omyl zjistili a chtějí celou záležitost majetkově dořešit. Zastupitelstvo prodej schválilo za cenu 100Kč/m2.

Manželé Kazimourovi koupili v roce 1993 od města zahradu. Při zaměření sousedních pozemků v roce 1997 bylo zjištěno, že si omylem si zaplotili výměru větší o 19m2. Nyní žádají o prodej zaplocené části. Zastupitelstvo záměr schvállilo za cenu 100Kč/m2.

2/ Vyhlášení nových záměrů :
Manželé Uhlířovi žádají o prodej pozemku o výměře 19m2 pod vlastní garáží u Hrejkovické silnice. Zastupitelé prodej schválili za cenu 150Kč/m2.

Prodej bytů
Paní Vilma Koubská z ul. Čs.armády 783 požádala o prodloužení termínu koupě bytu do 30.11.1999 (původní termín 15.9.1999). Zastupitelé s ohledem na obdobný postup v předchozích případech schválili prodloužení termínu do 15.12.1999.

Dům č.246 v ulici Havlíčkově a dům č.737 v ulici Štěpána Dvořáka se nebudou privatizovat.
Důvodem jsou jejich nedávné rekonstrukce (č.246 úplná za 6,5mil.Kč, č.737 částečná). Výtěžek z prodeje bytů v těchto domech by nepokryl ani rekonstrukční náklady. Naopak údržba domu bude v nejbližších letech nenáročná. Navíc bylo při rekonstrukcích částečně využito státních dotací s podmínkou, že příslušné bytové jednotky musí zůstat 20 let nájemními. Současně Rada navrhla převedení správy těchto domů z Realitní kanceláře NOVA REAL přímo na Městský úřad k 1.1.2000 a úpravu směrnice "Zásady postupu při prodeji bytů ve vlastnictví Města Milevska". Zastupitelé návrh Rady schválili.

Pan Jiří Gdovin dne 24.8.1999 písemně odstoupil od koupě bytu v ul. Karla Čapka č.789, který vydražil dne 9.8.1999 za 277.999 Kč. Z toho důvodu nárok na koupi bytu získává pan Jiří Kozák, který podal druhou nejvyšší nabídku 236.001Kč. Pokud by ani ten neměl o byt zájem, bude jednáno s dalším zájemcem v pořadí (celkem bylo 9 nabídek).

Přísedící soudci
Letos vyprší 4-leté volební období přísedícím soudcům. Protože dobře pracovali, navrhla Rada a zastupitelé schválili jejich zvolení na další volební období. Jedná se o tyto naše spoluobčany : Ludmila Kolářová, bytem Milevsko, Švermova 414
Pavel Kuchta, bytem Milevsko, Masarykova 162
Marie Matějková, bytem Milevsko, ČSA 759
Jaroslav Rybák, bytem Milevsko, Nádražní 1092
Zdeněk Smitka, bytem Milevsko, Sokolovská 1150

Co s odpady ?
Skládka tuhého komunálního odpadu (TKO) v Jenišovicích postavená v roce 1995 za 24mil.Kč s kapacitou 32 tis.tun je již ze 70% zaplněna. Proto je třeba zabývat se další perspektivou likvidace odpadů. Nabizejí se dvě konkurenční specializované firmy, které by likvidaci zajišťovaly dodavatelsky. Komise životního prostředí však spíše doporučuje pokračovat v likvidaci odpadů prostřednictvím vlastní organizace Služby Města Milevska (SMM). Výhodou je udržení si rozhodovacích pravomocí a možnost občanů dovézt odpad přímo na skládku. Předpokladem je rozšíření kapacity na 40.000 tun, což bude stát město 11mil.Kč (z toho letos 1mil.Kč, v roce 2000 dalších 10 mil.Kč). Zastupitelé návrh schválili.

Jednací řád
Dlouho očekávaný, dlouze diskutovaný a dvakrát již projednávaný a odložený návrh nového jednacího řádu Městského zastupitelstva byl konečně schválen. Nový jednací řád umožňuje občanům vyjadřovat se k jednotlivým záležitostem v průběhu jejich projednávání a pořizovat si audio a video záznamy z jednání. Pro zájemce uveřejňujeme jeho plné znění.

Požární řád
Město Milevsko vydává vyhlášku č.49 - Požární řád, která stanoví povinnosti orgánů obce, podnikatelů, pořadatelů hromadných akcí a občanů z hlediska požární prevence. Dále stanoví organizaci jednotek dobrovolných hasičů, přehled zdrojů požární vody, ohlašovny požárů a některé další podrobnosti týkající se prevence a likvidace požárů.

Za zásluhy trafiku
Bývalý velitel Městské policie pan Honzík následkem (pracovního?) úrazu utrpěného vloni na školení již není schopen vykonávat funkci. Ve snaze zajistit mu zaměstnání se Město Milevsko rozhodlo převzít do své správy provoz Galerie M. Provoz dosud zajišťovalo Milevské muzeum, které bylo majitelem zařízení galerie (nábytek, piano) za 136 tis.Kč. Toto zařízení muzeum nyní darovalo městu, aby mohlo galerii s panem Honzíkem provozovat. Zastupitelé darování schválili.

Stadion na prodej
Místostarosta Humpál informoval o nabídce společnosti MAVL & MIM a.s. na prodej budovy zimního stadionu se závěrem, že Městská rada z důvodu vysoké ceny koupi budovy nedoporučuje. Pokud některý ze zastupitelů bude mít jiný názor, má možnost podle jednacího řádu předložit svůj návrh na některém z příštích jednání zastupitelstva.

Společnost MAVL & MIM a.s. podle svého písemného vyjádření budovu koupila v roce 1994 od HC ZVVZ Milevsko za 5,5mil.Kč a provedla její zhodnocení rekonstrukcí za 8,5mil.Kč. Hokejisté v ní zdarma používají prostory, jejichž komerční roční nájem by činil 500tis.Kč. Nyní se společnost MAVL & MIM a.s. rozhodla budovu prodat, aby si mohla postavit novou administrativní budovu v areálu STS, kde má výrobní zázemí. Přednostně ji nabízí městu za zvýhodněnou cenu 15mil.Kč (znalecký odhad 22mil.Kč). Alternativně nabízí i prodej pouze části budovy sloužící hokejistům (šatny, sprchy, ošetřovna, bazén, chodby, rozvody tepla a vody, schodiště, tribuna, část parkoviště před budovou) za zvýhodněnou cenu 6mil.Kč (odhad 8mil.Kč). Jestliže město nabídky nevyužije a budovu koupí třetí strana, mohly by v budoucnu hokejistům, městu i dalším sportovním oddílům vzniknout problémy s dodávkou energií a s nutností platit vysoké nájemné za dosud bezplatně využívané prostory. Zástupce společnosti MAVL & MIM a.s. Miroslav Mitíska v rozpravě k tomu bodu uvedl, že o kupní ceně objektu je možné ještě jednat.

Pan Pauli jménem současného vedení HC ZVVZ Milevsko poděkoval zastupitelům za jejich podporu milevskému hokeji, který není schopen si na sebe vydělat. Zároveň se přimlouval za zvážení nabídky společnosti MAVL & MIM na prodej budovy stadionu městu, které by narozdíl od podnikatelských subjektů mohlo sportovce podporovat nízkým nájemným.

Zastupitelka Slunečková v rozpravě žádala znovu zvážit postoj města k prodeji budovy na zimním stadionu.

Zastupitel Kázecký je toho názoru, problémy soukromé firmy MAVL & MIM s prodejem budovy stadionu jsou důsledkem podnikatelské chyby této společnosti a město by se nemělo v jejich řešení angažovat. Má pocit, že hokej je v této kauze zneužíván pro řešení problémů soukromé firmy.

Starostka Stráská nevidí důvod, proč by měly nastat problémy s dodávkou energií pro zimní stadion, když budova stadionu je v soukromých rukou již několik let, a žádné takové problémy dosud nenastaly.

Rozprava
Místostarosta Humpál informoval o zahájení zemních prací a uzavírce dopravy v ulici Čs.legií. Obchvat je veden ulicí Blechovou a Štěpána Dvořáka, které jsou nyní jednosměrné.
Dále informoval o prezentaci Milevska v novém cestovním atlase a na videokazetě.
Upozornil na blížící se zahájení výstavby Penny-Marketu na Píseckém předměstí v prostoru, kde obvykle stává cirkus. Město podle něj nemůže výstavbě na soukromém pozemku zabránit ani přes nesouhlas některých občanů.
Informoval, že do funkce odpovědného redaktora časopisu Milevský zpravodaj byl jmenován Dr.Jiří Kálal. Zatím má smlouvu do konce roku 1999.

Zastupitelka Nelibová vyhlásila, že nebude podporovat rozdávání darů a dotací, dokud nebudou opraveny rozvody vody a kanalizace, silnice a chodníky. Příhoda s prasklou přípojkou vody pro Polikliniku Milevsko ji nutí přehodnotit některé priority.

Zastupitelka Novotná upozornila na stavbu, kterou v souhrádkách provádí podnikatel pan Veselý, a která zužuje již tak úzký průjezd touto ulicí. Místostarosta Humpál odpověděl, že situaci osobně kontroloval, a že pan Veselý využívá pouze svůj vlastní pozemek, který dříve nevyužíval. Proti tomu nemůže město nic namítat.

Zastupitelka Machartová vznesla dotaz, kdo je majitelem stojanů na kola umístěných v různých částech města. Zároveň navrhla, že by se město mohlo postarat o vhodné rozmístění těchto stojanů tam, kde dosud chybí.

Zastupitel Bernot upozornil na nekvalitní značení přechodů pro chodce. Správa a údržba silnic v Písku má na starosti státní silnice, nemá však prý peníze. Služby města milevska provedly značení na místních silnicích nekvalitní barvou. Zastupitel Třeštík k tomu navrhl, aby město v zájmu bezpečnosti občanů objednalo a zaplatilo kvalitní značení i na těch silnicích, kde to má dělat Správa a údržba silnic Písek.

Zastupitel Bernot žádal rovněž vysvětlení, proč je zavřená výstava "Liturgický rok" v Milevském muzeu uprostřed turistické sezóny. Poukazoval přitom na nehospodárnost vynakládání prostředků na prezentaci města, jestliže nedokážeme zajistit provoz základních kulturních institucí. Starostka ani nikdo jiný o uzavření výstavy nebyl informován.

Zastupitel Solař požádal, aby v zápisech z jednání Městské rady byla uváděna jména členů výběrových komisí, nikoliv jen odkaz na přílohu, kterou nemají zastupitelé k dispozici. Starostka Stráská připomínku akceptovala.

Pan Jahn ze společnosti 1.JVS, která provozuje městský vodovod a kanalizaci, informoval o řešení havárie v Jeřábkově ulici, o postupu rekonstrukce vodovodu na starém sídlišti a o výstavbě nové čistírny odpadních vod. Ta je již ve zkušebním provozu a na plnou kapacitu výkonu bude uvedena dle harmonogramu koncem září 1999.

Příští zasedání MZ se bude konat ve středu 30.září 1999 od 17 hodin.

autor:Pavel Bolek
Ludmila Kolářová           
V Písku se “skejtovalo” / 08.12.2004
Historicky první závody se na píseckém Výstavišti konaly v sobotu 4. září. Akce s názvem I.Skateboard Test Písek přilákala spoustu příznivců sportu “na prkně.” Po obědě začaly tréninky, od tří hodin se jely kvalifikační závody, pak nastalo finále. Příjemné odpoledne zakončila skate party s oblíbenou kapelou Požár mlýna v píseckém klubu Jivak.
A jak soutěžící na minirampě dopadli? Zvítězil Mirek Tovaryš z Frýdku-Místku, druhý byl Kamil Poč z Ústí nad Labem. Písecké barvy třetím místem obhájil Tomáš Vítek.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Penny market / 08.12.2004
Bude se v Milevsku stavět další supermarket?
Na Píseckém předměstí v Milevsku by měla být příštím rokem otevřena nová velkoprodejna Penny Market. V současné době je projekt ve fázi územního řízení.

“Územní řízení projednáváme, myslím, že výsledky by měly být známy do měsíce,” uvedl vedoucí odboru výstavby MěÚ ing. Petr Švára. Na otázku, jak velké jsou šance firmy, která s návrhem přišla, odpovídá, že jako pracovník úřadu není kompetentní nic zakazovat, projekt lze jen příslušně posoudit a zhodnotit.

“Nyní víme jistě pouze to, že výstavba supermarketu by nebyla v rozporu s Územním plánem města Milevska. Šance, že prodejna bude postavena, je tedy veliká,” dodává.

Kdyby vše dopadlo podle firmy, která chce prodejnu vybudovat, už letos by na Píseckém předměstí měly být zahájeny terénní úpravy.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Hygienici provedli letošní poslední měření kvality vod / 08.12.2004
Kvalita vody ve většině jihočeských rybníků a rekreačních nádrží se podle posledních měření nezlepšuje, a to i přes několik chladných srpnových dnů. Jednou z mála příležitostí pro koupání chtivé zůstává v okolí Milevska Orlická přehrada.

“Podle posledního měření ke koupání není mimo jiné vhodný rybník Za školou v Milevsku,” uvedla ředitelka písecké hygienické stanice Libuše Röhrichová. Dodala, že kvalita vody se do září už zřejmě nezlepší.

Nebezpečné jsou v nekvalitních vodách především sinice a vodní květ. Koupání v takto znečištěné “zelené” vodě může způsobit řadu zdravotních potíží – zánět spojivek, vyrážky i těžké alergie.

Hygienici vodomilům radí, ať se po vykoupání v každém případě důkladně osprchují pitnou vodou.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]