Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Počet zastupitelů se zvýší / 30.06.2002
Na květnovém zasedání městského zastupitelstva navrhl zastupitel P. Solař, aby se v příštím volebním období zvýšil počet zastupitelů z 19 na 21. K návrhu ho vedl fakt, že Milevsko bude od příštího roku obec třetího stupně a v důsledku toho se rozšíří i počet zaměstnanců úřadu. Dále navrhl, aby se rozšířila také rada. Stávají pětičlenná rada je dostačující v případě, že se jejího jednání účastní všichni členové. Protože se ale někdy stává, že se někdo z jednání omlouvá (například kvůli nemoci), vidí P.Solař jako optimální radu sedmičlennou.
Mgr. M. Třeštík se k návrhu připojil a řekl, že bude dobré, když se více lidí bude zabývat věcmi veřejnými. Doporučil vrátit se k modelu z prvního volebního období, kdy bylo zastupitelů 23. Rada města tyto připomínky projednala a navrhla stanovit počet členů budoucího zastupitelstva na 21. Současní zastupitelé to na červnovém zasedání odsouhlasili.
Novela volebního zákona umožní, že i strany s malým počtem kandidátů (nenaplněnou kandidátkou) mají možnost získat mandáty. Rozšíření počtu zastupitelů a radních tedy může napomoci i tomu, že v budoucím období budou věci veřejné spravovat zástupci více politických stran a seskupení.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Po volbách / 30.06.2002
Je po volbách a lidé ctící svobodu nechápou, jak je možné, že v roce 2002 získala KSČM skoro dvacet procent hlasů. Je to možné. Lidé tesknící po svobodách otroka šli k urnám. Šli dát hlas straně, která prohlašuje, že se obrodila a která prý ví, jak bez problému vyřešit všechny problémy dnešní doby. Naopak někteří demokraticky smýšlející lidé podcenili situaci a o slunném víkendu vyrazili na chalupy a do přírody. To se samozřejmě odrazilo v poměru hlasů, které jednotlivé strany získaly.
Jak jsme volili v Milevsku?
1231 hlasů (28,75%) získala ČSSD
1139 hlasů (26,60%) získala ODS
819 hlasů (19,13%) získala KSČM
524 hlasů (12,24%) získala Koalice KDU-ČSL, US-DEU
Z ostatních kandidujících stran neměla žádná více než jedno procento hlasů.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Oslavy kláštera / 30.06.2002
Pravděpodobně v roce 1184 založil Jiří z Milevska zdejší klášter. V roce 1187 do něj přišli premonstráti ze Želivy a opatem kláštera se stal Jarloch, který je známý jako český kronikář. Příchod prvních řádových bratří do Milevska si premonstráti připomněli třídenními oslavami na začátku června. Zahájili je v pátek konventní mší svatou.
Sobota 1.června byla nazvána Dnem kláštera. Novoříšský opat sloužil dopoledne slavnou pontifikální mši, odpoledne si návštěvníci kláštera mohli poslechnout přednášku profesora Polce z Karlovy univerzity. Navečer byl na programu koncert duchovní hudby.
Neděle 2.června byla Dnem farnosti. Dopoledne se věřící sešli na mši svaté. Odpoledne znělo klášterní bazilikou krásné TeDeum, při kterém účinkoval Milevský smíšený sbor. Slunečné odpoledne bylo jako stvořené pro přátelské besedování na nádvoří kláštera. Vyhrávala reprodukovaná hudba a venku i na děkanství bylo připraveno plno sladkých i slaných dobrot. Navečer historik Dr. Karel Dolista potěšil návštěvníky zajímavou přednáškou o historii kláštera.
Oslavy kláštera byly důvodem k setkání premonstrátů i milevských farníků. Děkan kláštera P.Jakub Berka je hodnotil jako vydařené. Den farnosti by rád každoročně opakoval.
Nedělní odpoledne bylo opravdu pěkné a mne napadlo, že v budoucnu by Den farnosti neměli obyvatelé Milevska vnímat pouze jako záležitost zdejších věřících. Do kláštera by měl zavítat každý, kdo chce prožít příjemnou sváteční neděli.¨
Ludmila Kolářová           
Milevské děti neleží za pecí / 30.06.2002
Na Den dětí chlapci a děvčata z Milevska dokázali, že nejsou žádní lenoši a peciválové. Využili program, který pro ně připravili Sokolové a Skauti a přišli si vyzkoušet svoji zručnost a zdatnost k sokolovně.
Ručkovali po žebříku, skákali do dálky, skákali v pytli, stříleli ze vzduchovky, běhali s pneumatikou i bez ní. To je jen část disciplín, při kterých si děti ověřovaly svoje sportovní schopnosti.
Odpoledne si děti také zpestřily prohlídkou modelů letadel a lodí, návštěvou indiánského stanu tee-pee a opékáním buřtů. Počasí bylo příjemné a účast více než 200 dětí ukázala, že pořadatelé nepřipravovali akci zbytečně.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Úprava odměn zastupitelů / 05.06.2002
Na základě vládního nařízení došlo v březnu k úpravě měsíčních odměn pro neuvolněné členy obecního zastupitelstva. Proto Rada Města Milevska navrhla změnu výše odměn zastupitelům a také občanům pracujícím v komisích a výborech. Na jednání zastupitelstva řekl Ing Bernot, že pokud jde členům zastupitelstva o věc a nikoliv o peníze, odměny by se neměly zvyšovat. Jako protiargument zaznělo upozornění, že se zvyšují úřednické platy, proto by měla být i lépe ohodnocena práce zastupitelů. A v návrhu nebylo zvýšení odměn na maximální možnou mez, ale pouze zvýšení částečné.
Starostka města řekla, že navýšení je tak malé, že městskou kasu nemůže porazit. A finanční ohodnocení je ukázkou toho, jak si město práce zastupitelstva cenní. Podle jejího názoru pracuje celá řada zastupitelů daleko více, než odpovídá jejich peněžní odměně.
Nakonec zastupitelé odsouhlasili (15 hlasy ze 17 přítomných) mírné navýšení svých odměn v závislosti na typu vykonávané funkce. Odsouhlasili také zvýšení odměn nečlenům zastupitelstva za práci v komisích a výborech. Členům zastupitelstva (nečlenům rady a výborů) se tak zvyšuje měsíční odměna z 300,-Kč na 330,-Kč. Občané (nečlenové zastupitelstva) pracující v komisích budou nyní místo 170,-Kč dostávat 190,-Kč za jedno zasedání.
Kdo někdy pracoval v zastupitelstvu ví, že tuto práci nelze dělat pro peníze. Dobrým zastupitelem může být jen ten, kdo chce obětovat svůj osobní čas pro dobro města. Práce zastupitele nespočívá jen v účasti na zasedání, ale také ve sbírání potřebných informací, ve studiu materiálů, v rozhovorech s občany, v pomáhání jim s řešením problémů. Je to čas, který nezaplatí ani částka 300,-Kč a ani částka o 30,-Kč vyšší.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Město rozdělilo finanční podpory / 05.06.2002
Na základě došlých žádostí rozdělilo v dubnu Město Milevsko finanční podpory pro subjekty, které vykazují jinou než sportovní činnost. Sportovním organizacím byla podpora rozdělena již při schvalování rozpočtu na rok 2000.
O dotace a dary požádalo celkem devatenáct nesportovních subjektů, klubů a neziskových organizací. Peněžní dar ve výši 10.000,-Kč věnovalo město Jihočeskému folklornímu souboru Kovářovan jako příspěvek na letošní festival. Neinvestičních dotaci ve výši 10.000,-Kč získalo Sdružení přátel 1.ZŠ T.G.Masaryka Milevsko, stejná částka byla poskytnuta Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při 2.ZŠ Milevsko. Oba subjekty využijí peníze na mimoškolní aktivity dětí (mimo sportu). Nadační fond při Domu dětí a mládeže v Milevsku získal 10.000,-Kč na mimoškolní aktivity dětí a vybavení tělocvičny. Dům kultury získal příspěvek 30.000,-Kč na podporu Milevského dětského sboru, který letos slaví 30.výročí založení. Junák Milevsko a Pionýrská skupina Havráňata Milevsko získali po 15.000,-Kč na nákup potřeb a činnost v letošním roce.
Dětské umělecké studio upotřebí částku 25.000,-Kč na uspořádání akce "Milevské divadelní léto 2002", které se zúčastní několik zahraničních divadelních souborů. Sdružení zdravotně postižených Milevsko a Svaz neslyšících a nedoslýchavých Písek obdrží po 5.000,-Kč. Stejnou částku získá Farní Charita Milevsko. Farní charita Veselíčko využije 2.000,-Kč na činnost Domova sv.Alžběty. Písecká ROSKA získá od Milevska pomoc ve výši 10.000,-Kč.
Milevská kultura byla podpořena částkou 78.000 korun. Z toho 3.000 korun získalo Maškarní sdružení - spolek pro udržování tradic v Milevsku, a nepoměrně vyšší částku 75.000 korun získal Spolek pro rozvoj kultury. Ostatní spolky získaly tyto dotace:
Český kynologický svaz 30.000,-Kč,
Český svaz ochránců přírody, základní organizace Makov, 2.000,-Kč
Český svaz včelařů 5.000,-Kč
Český svaz bojovníků za svobodu 3.000,-Kč.
Pro nesportovní organizace tak bylo rozděleno 270.000,-Kč. Městu ještě zůstává určitá finanční rezerva na podporu organizací, které podají žádost po termínu. Pro srovnání - sportovním subjektům byly poskytnuty neinvestiční dotace ve výši 3.965.000,-korun. Z toho bylo 1.737.000,-Kč vyčleněno pro HC ZVVZ Milevsko.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Květinový den / 05.06.2002
Letos se konal již 6.ročník Květinového dne, který pořádá Liga proti rakovině. Symbol akce, žlutý květ měsíčku lékařského, byl tentokrát doplněn stužkou bílé barvy.
Každý ročník Květinového dne je zaměřen na prevenci některého druhu rakoviny. Letošní upozorňoval na nebezpečí karcinomu tlustého střeva a konečníku. Právě v této diagnóze drží Česká republika nezáviděníhodný světový primát. Proto každý, kdo přispěl do kasičky, obdržel s měsíčkem i leták, který upozorňoval na rizikové faktory nemoci a seznamoval s prevencí, kterou je sám schopen realizovat.
V Milevsku již tradičně zabezpečili sbírku skauti.. Několik studentů a studentek gymnázia obléklo kroje a s kasičkami vybíralo příspěvky na boj proti zákeřné nemoci. Obyvatelům Milevska už je akce známá a proto s ochotou přispívali. Sluníčko svítilo, skauti se smáli a do kasiček napadalo celkem 19 135 korun.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]