Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Jednací řád / 01.09.1999
Jednací řád městského zastupitelstva v Milevsku platný od 1.9.1999

Obsah :
Obecná ustanovení
Orgány zastupitelstva
Procedurální náležitosti zasedání
Průběh zasedání
Projednávání záležitostí
Nové záležitosti
Dotazy a podněty zastupitelů
Hlasování a volby
Dokumenty a evidence
Závěrečná ustanovení

l. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Městské zastupitelstvo
Městské zastupitelstvo (dále jen zastupitelstvo) je nejvyšším orgánem města v oblasti samosprávy. Rozhoduje o všech samosprávných záležitostech města, které do jeho kompetence svěřuje přímo zákon o obcích nebo v souladu s ním vyhlášky městského zastupitelstva. Jednání a rozhodování zastupitelstva musí být vždy v souladu s platnými zákony.

1.2 Jednací řád
Tento jednací řád upravuje zejména způsob přípravy a svolávání zasedání zastupitelstva, jeho průběh, vymezuje role jednotlivých orgánů a způsoby dokumentování.

1.3 Jedinečnost zasedání při rozhodování
Zasedání (dále jen zasedání) je společná schůze všech členů zastupitelstva (dále jen zastupitelů), jedině na svém zasedání může zastupitelstvo přijmout rozhodnutí nebo provést volbu.

1.4 Svolávání zasedání
Zasedání svolává starosta, který zároveň zodpovídá za zveřejnění termínu a programu zasedání.

Zasedání svolává starosta na základě rozhodnutí svého, rozhodnutí městské rady (dále jen rady), písemné žádosti alespoň sedmi zastupitelů, nebo na žádost přednosty okresního úřadu. Zasedání svolá tak, aby se konalo nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí žádosti nebo rozhodnutí rady.

Doručení pozvánky a materiálů na zasedání zastupitelům, zveřejnění termínu a programu zasedání na úřední desce musí proběhnout vždy nejméně 5 dnů před datem zasedání.

Termín a program zasedání je dále zveřejněn prostřednictvím výlepu plakátů, otištěním v městském periodickém zpravodaji a podáním informace v periodické relaci místního televizního vysílání.

1.5 Účast zastupitelů na jednání
Zastupitelé jsou povinni účastnit se všech zasedání. V odůvodněných případech jsou povinni omluvit se starostovi. Stejný postup platí také pro pozdní příchod, případně předčasný odchod. Účast na zasedání stvrzují zastupitelé svým podpisem na prezenční listině.

1.6. Schopnost usnášení
Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Pokud při zahájení zasedání není zastupitelstvo usnášeníschopné, ukončí předsedající zasedání a starosta svolá zasedání náhradní tak, aby se konalo nejpozději do 14 dnů.

1.7 Účast dalších orgánů města
Zasedání se účastní tajemník městského úřadu (dále jen tajemník) nebo jeho zástupce a zapisovatel z řad pracovníků městského úřadu. Zasedání jsou dále přítomni starostou určení vedoucí odborů městského úřadu nebo jejich zástupci a velitel Městské policie nebo jeho zástupce. Zastupitelstvo, rada nebo starosta může též přikázat účast na zasedání vedoucím organizací zřízených městem.

1.8. Veřejnost
Zasedání jsou veřejná. Pravidla pro aktivní vstup přítomných občanů do jednání jsou určena tímto řádem.

2. ORGÁNY ZASTUPITELSTVA
2.1 Předsedající
Předsedajícím zasedání je obvykle starosta města, v případě nepřítomnosti zastoupený v pořadí zástupcem starosty, jiným členem rady nebo jiným zastupitelem. Člen rady nebo jiný zastupitel je do této funkce zastupitelstvem volen.

2.2 Ověřovatelé zápisu
Ověřovateli zápisu určí předsedající vždy pro každé zasedání dva přítomné zastupitele. Jejich úkolem je potvrdit podpisem správnost zápisu ze zasedání. Toto potvrzení provedou po vyhotovení zápisu. V případě změny zápisu na základě rozhodnutí následujícího zasedání potvrdí i jeho nové vyhotovení.

2.3 Tajenmník
Tajemník zajišťuje s využitím městského úřadu organizačně a administrativně veškerou agendu zastupitelstva. Tajemník se účastní zasedání s hlasem poradním. Je oprávněn vystupovat na zasedání v rozpravě o záležitostech.

2.4 Zapisovatel
Pro každé zasedání pověří tajemník jednoho pracovníka městského úřadu výkonem funkce zapisovatele. Zapisovatel v průběhu zasedání pořizuje zápis a při veřejném hlasování provádí sčítání hlasů.

2.5 Návrhová komise
Návrhová komise má tři členy. Jejím úkolem je formulovat znění rozhodnutí nebo jejich částí v jednotlivých záležitostech a na vyzvání předsedajícího tyto formulace předkládat zastupitelstvu. Dále komise s konečnou platností rozhoduje o způsobilosti dílčích pozměňovacích návrhů k projednání.

2.6 Městská rada
Členové rady na zasedání vystupují při projednávání záležitostí, v nichž jsou k tomu radou zmocněni, jako mluvčí rady, v ostatním jsou postaveni na roveň ostatních zastupitelů.

2.7 Občané
Za občany jsou pro potřeby tohoto jednacího řádu považovány všechny osoby přítomné na zasedání (vyjma zastupitelů a tajemníka), bez ohledu na to, zda ve smyslu příslušného volebního zákona jsou oprávněnými voliči při volbách do zastupitelstva města Milevska či ne.

Občané mohou vstoupit do jednání zastupitelstva osobním slyšením při rozpravě k záležitosti, podáním podnětu nebo vznesením dotazu.

3. PROCEDURÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ZASEDÁNÍ
3.1 Organizace jednací místnosti
V čele místnosti je stůl předsedajícího. U něj sedí předsedající, starosta (pokud zasedání nepředsedá), zástupce starosty, tajemník a zapisovatel. V blízkosti sedí společně členové rady. Proti a vedle stolu předsedajícího jsou obráceny stoly zastupitelů.

V sestavě stolů je vyhrazeno dobře přístupné místo pro vystoupení občanů.

V první řadě míst pro občany jsou rezervována místa pro vedoucí odborů městského úřadu, vedoucí městských podniků a pro ohlášené zástupce sdělovacích prostředků.

3.2 Pořizování záznamů
Pořizování audiozáznamu a videozáznamu je dovoleno. Volný pohyb po zasedací místnosti během zasedání může tajemník těmto osobám povolit na základě předchozí ústní žádosti.

3.3. Způsob vystupování
Všichni přítomní vystupují jen na vyzvání předsedajícího. Pouze zastupitelé, tajemník a vedoucí odborů mohou mluvit ze svého místa, všichni ostatní výhradně z místa pro řečníka.

0 slovo se hlásí zastupitelé a tajemník zdviženou rukou. Ostatní občané mohou vystoupit jen na vyzvání předsedajícího a sami se o slovo nehlásí. Předsedající jim může udělit během rozpravy slovo na základě vyžádání zastupitele nebo tajemníka.

Občané, přihlášení ke slyšení při rozpravě o záležitosti, hovoří z místa pro řečníka.

S výjimkou předsedajícího nesmí nikdo přerušovat vystupujícího a svévolně a bez vyzvání vstupovat do jednání.

3.4 Dodržování jednacího řádu
Kontrola dodržování jednacího řádu je prvořadou předsedajícího. Dohledem nad dodržováním jednacího řádu je současně také pověřen tajemník městského úřadu, který ze zákona také dohlíží na dodržování všech ostatních vyšších zákonných norem.

Každý zastupitel je oprávněn a povinen v průběhu zasedání vyžadovat od předsedajícího okamžitou nápravu zjištěných nedostatků v dodržování jednacího řádu.

3.5 Pravomoci předsedajícího
Předsedající řídí celý chod jednání v souladu s tímto jednacím řádem, tedy především udělování slova v rozpravě, předkládání otázek pro hlasování, řízení hlasování o záležitostech.

Předsedající má právo odebrat podle svého uvážení vystupujícímu slovo, zejména v případě, že se řečník nedrží tématu, překračuje nepřiměřeně vymezený čas nebo svým vystoupením hrubě znevažuje některého z přítomných či vlastní jednání zastupitelstva.

Předsedající dbá na nerušený průběh jednání zastupitelstva. Pokud někdo z přítomných jednání narušuje, může jej předsedající nejprve napomenout a vyzvat k pořádku, poté vykázat z jednací místnosti. V případě neúčinnosti výzvy k opuštění místnosti a pokračujícího narušování může nechat dotyčného vyvést městskou policií (ne však zastupitele). V krajním případě může předsedající zasedání ukončit.

4. PRŮBĚH ZASEDÁNÍ
4.1 Zahájení zasedání
Předsedající zahájí zasedání uvítáním přítomných, uvede počet přítomných zastupitelů a konstatuje, že je přítomno více než polovina všech zastupitelů. V opačném případě ukončí zasedání a starosta svolá v zákonné lhůtě zasedání nové.

Předsedající dále uvede jména těch zastupitelů, kteří se řádně omluvili ze zasedání a jména těch, kteří omluveni nejsou.

4.2 Ustavení orgánů zasedání
Předsedající určí dva ověřovatele zápisu z řad přítomných zastupitelů a představí zapisovatele předem určeného tajemníkem.

Za členy návrhové komise navrhne předsedající na počátku každého zasedání tři z přítomných zastupitelů. Zastupitelstvo složení komise jako celek schvaluje v jediném procedurálním hlasování. Komise poté určí svého mluvčího.

4.3 Schválení zápisu minulého zasedání
Zápis z předchozího zasedání je během zasedání vyložen k nahlédnutí u tajemníka.

Předsedající se dotáže zastupitelů na jejich pozměňovací návrhy k zápisu minulého zasedání. Zápis, k němuž nebyl vznesen žádný pozměňovací návrh, prohlásí předsedající za schválený.

Pokud se vyskytnou pozměňovací návrhy, netýkající se usnesení, jasně formulující úpravu nebo doplnění textu zápisu, řídí předsedající jejich bezprostřední projednání a schválení zastupitelstvem.

Pokud je některý z předložených pozměňovacích návrhů zastupitelstvem přijat, bude nový (pozměněný) zápis vyhotoven obvyklým způsobem a po podpisu týchž ověřovatelů, kteří podepsali zápis původní, znovu předložen zastupitelstvu ke schválení na dalším zasedání.

4.4 Projednávání záležitostí
V tomto bloku jsou postupně projednány všechny záležitosti v pořadí:

řádné záležitosti (zařazené ve zveřejněném programu) - v pořadí určeném programem
mimořádné záležitosti (zařazené jako naléhavé radou) - v pořadí určeném předsedajícím
Způsob projednávání každé jednotlivé záležitostí je podrobně vymezen v 5. kapitole tohoto řádu.

4.5 Projednání návrhů na nové záležitosti
Postup přijímání návrhů na nové záležitosti je podrobně vymezen v 6. kapitole tohoto řádu.

4.6 Informace rady a úřadu
Tento blok je vyhrazen informacím pro zastupitelstvo, které předloží prostřednictvím svého zástupce nebo tajemníka městská rada, městský úřad nebo orgány státní správy. V této části jednání předá tajemník zastupitelům také kopie došlých dopisů, adresovaných výslovně zastupitelstvu.

4.7 Dotazy a podněty zastupitelů
V pořadí podle přidělených jednacích čísel jsou projednány nejprve dotazy zastupitelů vznesené na některém z předchozích zasedání, které dosud nebyly zodpovězeny.

Poté mohou zastupitelé vznést nové dotazy.

Na závěr rada vyslechne a zaznamená nové podněty zastupitelů. Postup projednávání dotazů a přijímání podnětů zastupitelů je podrobně vymezen v 7. kapitole tohoto řádu.

4.8 Dotazy a podněty občanů
V pořadí podle přidělených jednacích čísel jsou projednány nejprve dotazy občanů vznesené na některém z předchozích zasedání, které dosud nebyly zodpovězeny.

Poté mohou občané vznést nové dotazy.

Na závěr rada vyslechne a zaznamená nové podněty občanů.

Pro postup projednávání dotazů a přijímání podnětů občanů platí přiměřeně všechna ustanovení 7. kapitoly tohoto řádu.

4.9 Ukončení zasedání
Pokud byl program zasedání vyčerpán, oznámí předsedající předpokládaný termín příštího zasedání a zasedání ukončí.

5. PROJEDNÁVÁNÍ ZÁLEŽITOSTÍ
5.1 Pořadí projednávání
Záležitosti se podle způsobu předložení dělí na:

řádné záležitosti
mimořádné záležitosti
Řádné záležitosti jsou takové záležitosti, které jsou zahrnuty ve zveřejněném programu zasedání.

Mimořádně záležitosti jsou takové záležitosti, které rada předkládá k přednostnímu projednání, i když k nim nemusely být řádně a včas předloženy písemné podklady a nejsou uvedeny ve zveřejněném programu zasedání. Jedná se zejména o ty případy, ve kterých by prodlení při rozhodování mohlo přivodit městu bezprostřední hmotnou, finanční či jinou škodu respektive ztrátu nebo snížení výhody. Tyto záležitosti může do programu doplnit výhradně městská rada, starosta nebo zástupce starosty.

5.2 Posouzení připravenosti
Předsedající oznámí projednávanou záležitost jejím pořadovým číslem a názvem, krátce záležitost charakterizuje a vyzve zastupitele, aby vznesli své námitky proti způsobilosti záležitosti k projednání. Pokud takové námitky nejsou, následuje vlastní projednání.

Pokud se vyskytne námitka k připravenosti materiálů záležitosti, je předsedající povinen nechat zastupitelstvo o způsobilosti záležitosti k projednávání rozhodnout v procedurálním hlasování. V případě negativního výsledku tohoto hlasování je tím automaticky předkladateli uloženo, aby zajistil přípravu podkladů dostatečných pro kvalifikované posouzení záležitosti do příštího zasedání.

V této části jednání může též předkladatel záležitost stáhnout z pořadu jednání. Pokud tak učiní, posuzuje se záležitost v dalším jako neprojednávaná a musí být k případnému pozdějšímu projednání předložena obvyklým způsobem.

5.3 Rozprava k záležitosti
Po schválení připravenosti záležitosti zahájí předsedající rozpravu. V ní budou nejprve v pořadí podaných přihlášek slyšeni přihlášení občané, poté mohou vystupovat nebo podávat své pozměňující návrhy zastupitelé.

Na návrh některého ze zastupitelů, který ale musí být v rozpravě k záležitosti přednesen jako první, může být vystupování v rozpravě omezeno co do počtu vstupů jednotlivých zastupitelů nebo délky trvání vstupů. O stanovení omezení rozhodne zastupitelstvo procedurálním hlasováním.

5.4 Slyšení občanů
Na úvod rozpravy záležitosti vyzve předsedající do rozpravy přihlášené občany, aby přednesli svůj příspěvek. Doba jednoho slyšení by neměla přesáhnout 3 minuty. Předsedající má právo podle svého uvážení vystupujícímu slovo odejmout. Vystoupení je jednorázové a nezakládá právo občana se opětovně zapojovat do rozpravy k záležitosti, vedené následně zastupiteli.

K osobnímu slyšení při projednávání záležitosti se může občan ústně nebo písemně přihlásit tajemníkovi nejpozději do okamžiku zahájení zasedání, stanoveného zveřejněným programem. Musí uvést své jméno a adresu a označení záležitosti, v níž chce být zastupitelstvem slyšen. V případě, že je občan mluvčím nějaké skupiny občanů, spolku nebo jiné organizace, musí to být přesně specifikováno. Tajemník přihlášky ke slyšení předá před začátkem zasedání předsedajícímu, který v určený okamžik přihlášené vyzve.

5.5 Projednání dílčích pozměňovacích návrhů
Pokud se vyskytne dílčí pozměňující návrh, provede o něm předsedající na závěr jeho projednání procedurální hlasování tak, že se hlasuje o přijetí tohoto dílčího pozměňovacího návrhu.

Předsedající může odmítnout projednat dílčí pozměňovací návrh, pokud: Dílčí pozměňovací návrh zcela mění smysl navrhovaného rozhodnutí a není možné ho proto chápat jako dílčí
Dílčí pozměňovací návrh k rozpočtu není postaven tak, že jasně vymezuje rozpočtovou změnu na straně příjmů i výdajů.


5.6 Rozhodnutí o záležitosti
Po projednání všech dílčích pozměňovacích návrhů dá předsedající zastupitelům příležitost k celkovému vyjádření a poté rozpravu k záležitosti ukončí.

Výsledné znění rozhodnutí zastupitelstva, upravené na základě přijatých dílčích pozměňujících návrhů, sestaví návrhová komise a její mluvčí jej na vyzvání předsedajícího přednese.

Na závěr provede předsedající řádné hlasování o záležitosti.

6. NOVÉ ZÁLEŽITOSTI
6.1 Pořadí projednávání
Po ukončení projednávání záležitostí se projednají všechny návrhy na nové záležitosti v takovém pořadí, v jakém byly předkladateli předány tajemníkovi.

6.2. Náležitosti návrhu
Návrh musí být písemný a musí být podepsán alespoň jedním zastupitelem, musí obsahovat označení záležitosti, základní charakteristiku problému, stručné zdůvodnění potřeby řešení v zastupitelstvu, požadavky na přípravu podkladů.

Návrhy nových záležitostí musí být podány tajemníkovi nejpozději 5 dnů před zahájením zasedání, aby jejich kopie byly na zasedání k dispozici všem zastupitelům. Na návrhu záležitosti musí být vyznačen jmenovitě jeden zastupitel, který je předkladatelem návrhu (mluvčím předkladatelů).

6.3 Revize záležitostí a personální změny
Návrhy na revizi již uzavřených záležitostí a návrhy na změny v personálních otázkách v kompetenci zastupitelstva musí být opatřeny podpisy více než jedné třetiny všech zastupitelů.

Návrhy na revizi již uzavřených záležitostí a návrhy na změny v personálních otázkách v kompetenci zastupitelstva mohou být přijaty v nezměněné podobě až po uplynutí 6 měsíců od zasedání, na kterém bylo přijato poslední rozhodnutí v dané záležitosti. Dřívější návrh musí být doplněn o nové podstatné důvody nebo skutečnosti.

6.4 Rozhodnutí o přijetí záležitosti
Předsedající vyzve mluvčího předkladatelů, aby návrh zdůvodnil a doplnil. Potom mluvčí odpoví na dotazy zastupitelů. Po ukončení rozpravy se provede řádné hlasování o přijetí záležitosti.

Je-li návrh záležitosti přijat, bude záležitost zařazena jako řádná do programu zasedání, které bude jako první následovat po vyhotovení podkladových materiálů záležitosti.

7. DOTAZY A PODNĚTY ZASTUPITELŮ
7.1 Dotazy a podněty
Dotaz zastupitele je ústně položená otázka, kterou pokládá zastupitel na zasedání radě. Na dotaz se očekává stručná a zřetelně formulovaná odpověď, která může být dána ihned nebo na dalším zasedání.

Podnět zastupitele je ústně předložený návrh nebo námět na řešení nějakého problému, který zastupitel na zasedání předkládá radě. Ta podnět zaznamená a podle vlastního uvážení jej použije ve své vlastní činnosti a rozhodování. Podnět nepředpokládá vysvětlení ani odpověď ani následnou zprávu o tom, jak s ním rada naložila.

7.2 Předchozí dotazy
Nejprve jsou v pořadí podle přidělených jednacích čísel zodpovídány dotazy, které byly položeny na některém předcházejícím zasedání, a dosud nebyly zodpovězeny. Předsedající dotaz uvede číslem, zněním a jménem tazatele, pak vyzve mluvčího rady, aby odpověděl.

7.3 Nové dotazy
V dalším bloku jsou postupně pokládány dotazy zastupitelů, kteří se k jejich položení hlásí. V jednom vstupu může zastupitel podat jediný dotaz. Odpověď' mluvčího rady nebo její odročení následuje bezprostředně.

7.4 Podněty
V tomto bloku se postupně hlásí zastupitelé k předkládání podnětů. V jednom vstupu může zastupitel podat jediný podnět.

8. HLASOVÁNÍ A VOLBY
8.1 Způsoby hlasování zastupitelstva
Tento jednací řád rozlišuje tři způsoby rozhodování: řádné hlasování
procedurální hlasování
volby


8.2 Řádné hlasování
Předmět hlasování:
Řádným hlasováním se provádí rozhodování o projednávaných záležitostech.

Veřejnost a tajnost hlasování:
Řádné hlasování je obvykle veřejné, vždy tajná jsou pouze hlasování o odvolání starosty, zástupce starosty a členů rady. Pokud některý zastupitel žádá tajné hlasování u běžné záležitosti, musí tak učinit během rozpravy k záležitosti. V takovém případě musí před vlastním hlasováním předsedající provést procedurální hlasování s otázkou "Kdo souhlasí s tím, aby hlasování o projednávané záležitosti bylo tajné?". Pokud je rozhodnuto o tajném hlasování, řídí předsedající zvolení volební komise. Pak předá řízení volby jejímu předsedovi a hlasování proběhne podle pravidel pro volby.

Hlasovací procedura při veřejném hlasování:
Při vlastním hlasování předsedající zopakuje název záležitosti, navrhované znění rozhodnutí a poté položí zastupitelstvu jasně a pozitivně formulovanou otázku uvedenou slovy "Kdo souhlasí ...?" Hlasy ve veřejném hlasování sčítá zapisovatel. Hlasující musí držet ruku viditelně zdviženu až do doby, kdy zapisovatel oznámí počet kladně hlasujících a předsedající dá pokyn k ukončení. Stejně se postupuje u následných otázek "Kdo je proti?" a "Kdo se zdržel hlasování?". Na závěr předsedající oznámí výsledek hlasování zastupitelstvu slovy: "Pro přijetí navrhovaného rozhodnutí hlasovalo ... zastupitelů a rozhodnutí tedy je (není) přijato".

Hlasovací procedura při tajném hlasování:
Tajné hlasování řídí předseda volební komise. Ta zajistí přípravu hlasovacích lístků. Z hlasovacího lístku musí být jasně patrné, které záležitosti se volba týká. Hlasovací lístky jsou sestaveny obvykle tak, že předkládají text rozhodnutí a dvě varianty odpovědi, tedy "souhlasím" respektive "nesouhlasím". Hlasující na nich v pozitivním smyslu vyznačí (zaškrtne) volenou variantu. V jednom tajném hlasování musí být vždy rozhodováno jen o jediné záležitosti.

Přijetí rozhodnutí:
Pro přijetí rozhodnutí v řádném hlasování je zapotřebí souhlasu nadpolovičního počtu všech zastupitelů.

8.3 Procedurální hlasování
Pojmem procedurální hlasování rozumí tento jednací řád pomocná hlasování, ve kterých se rozhoduje o organizačních a procedurálních otázkách souvisejících s průběhem zasedání. Výsledek procedurálního hlasování se pak bezprostředně uplatní při řízení zasedání. Procedurální hlasování je vždy veřejné. V ostatním je jeho průběh a způsob hodnocení výsledků totožný s řádným hlasováním.

8.4 Volební řád
Předmět volby:
Volbou se vždy rozhoduje o obsazení funkce starosty, zástupce starosty a členů rady.

O obsazování dalších funkcí v kompetenci zastupitelstva - například zástupců v okresním shromáždění, přísedících soudů, zástupců města ve sdruženích apod. může proběhnout volba veřejně a současně jen pokud v rozpravě vyjde najevo, že počet kandidátů je shodný s počtem obsazovaných funkcí. V takovém případě se volba řídí regulemi platnými pro řádné hlasování.

Průběh přijímání návrhů na kandidáty a rozpravu k těmto návrhům řídí předsedající. Každý navrhovaný kandidát musí na výzvu předsedajícího v rozpravě jasně oznámit, zda kandidaturu přijímá. Po ukončení rozpravy předá předsedající řízení volby předsedovi volební komise.

Volební komise:
Volební komisi zvolí zastupitelstvo vždy v okamžiku, kdy z průběhu zasedání a tohoto jednacího řádu vyplyne potřeba ji zřídit (v případě nutnosti provést první tajné hlasování nebo první volbu zasedání). Takto zvolená komise pak řídí průběh všech voleb a tajných hlasování daného zasedání.

Komise je tříčlenná a je volena vždy jako celek procedurálním hlasováním. Složení komise navrhuje předsedající tak, aby její členové nebyli kandidáty ve volbách, jehož průběh mají řídit a vyhodnocovat. Pokud by v tomto měla vzniknout kolize, provede předsedající novou volbu volební komise s navrženými novými členy.

Průběh volby:
Vlastní volební proceduru řídí předseda volební komise. Ta zajistí přípravu hlasovacích lístků. Z hlasovacího lístku musí být jasně patrné, o volbu jaké funkce se jedná, které osoby na ni kandidují a o které hlasovací kolo se jedná. Hlasovací lístky jsou sestaveny obvykle tak, že hlasující v pozitivním smyslu vyznačí (zaškrtne) voleného kandidáta.

V jedné volbě může být vždy rozhodováno jen o obsazení jediné funkce. Pokud na některou funkci kandiduje více než jeden kandidát a v prvním kole volby žádný z kandidátů nezíská potřebnou nadpoloviční většinu hlasů, postupují do dalšího kola pouze ti kandidáti, kteří v prvním kole získali největší a druhý největší počet hlasů. Pokud by i poté měla pro druhé kolo voleb být kandidátka shodná s kolem prvním, volba se ukončí bez výsledku. V takovém případě musí volba v celém rozsahu (včetně podávání návrhů a přijímání kandidatury) proběhnout znovu na příštím zasedání.

Pokud je způsob označování hlasovacích lístků jiný, musí předseda volební komise před provedením volby zastupitele dostatečně poučit o způsobu jejich úpravy.

Pro volby musí být v zasedací místnosti k dispozici volební urna a volba musí být organizována tak, aby umožnila zastupitelům o samotě upravit hlasovací lístky. Zastupitelé přistupují k volbě jednotlivě tak, aby byla zaručena tajnost prováděné volby.

Výsledek voleb respektive tajného hlasování:
Otevření urny a vyhodnocení výsledku provedou společně členové volební komise na odloučeném místě, které zajišťuje regulérnost a diskrétnost vyhodnocení. Použité hlasovací lístky předá po ukončení voleb předseda volební komise tajemníkovi, který zajistí jejich likvidaci. Protokol o vyhodnocení všech volebních kol s podpisy členů volební komise bude uložen k dokumentům zasedání.

Pro zvolení osoby nebo schválení předloženého rozhodnutí tajnou volbou je zapotřebí kladná volba nadpoloviční většiny všech zastupitelů.

Předseda volební komise po vyhodnocení sdělí zastupitelstvu výsledek volby. Mandát zvolených osob pro obsazované funkce vzniká okamžikem tohoto vyhlášení.

9. DOKUMENTY A EVIDENCE
9.1 Rozsah dokumentace a evidencí
Tajemník za pomoci městského úřadu vede pro zastupitelstvo: evidenci došlé pošty včetně originálů této korespondence
knihu záležitostí
knihu dotazů a podnětů zastupitelů
knihu dotazů a podnětů občanů
zápisy zasedání
archiv dokumentů záležitostí


Veškeré dokumenty a evidence zastupitelstva jsou zastupitelům k dispozici k nahlížení u tajemníka.

9.2 Zápis
O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určení ověřovatelé. Zápis musí být vyhotoven do sedmi dnů po ukončení zasedání a je uložen u tajemníka k nahlédnutí veřejnosti.

Kopii zápisu zasedání. obdrží všichni členové zastupitelstva.

Zápis zasedání zachycuje především: Den a místo jednání, hodinu zahájení a ukončení, záznamy o přerušení.
Řádně předložený a zveřejněný program zasedání.
Záznam o zařazení mimořádných záležitostí.
Jmenovitý přehled o účasti členů zastupitelstva, omluvené a neomluvené neúčasti.
Složení všech orgánů zastupitelstva na zasedání.
Informaci o schválení zápisu předchozího zasedání.
Konečnou formulaci rozhodnutí o jednotlivých záležitostech a záznam o způsobu přijetí tohoto rozhodnutí (výsledek hlasování, forma hlasování).
Znění pozměňovacích návrhů - i odmítnutých.
Záznam o průběhu přijímání nových záležitostí.
Záznam o podaných informacích rady.
Záznam o odpovědích na dřívější dotazy, kdo podával, kdo a jak odpovídal.
Záznamy o nových dotazech, kdo podává, jak odpovězeno nebo odročeno.
Přehled vznesených ústních dotazů a stručnou charakteristiku odpovědí, kdo se tázal, kdo odpovídal.
U všech bodů programu stručné charakteristiky podstatných vystoupení zastupitelů a dalších přítomných.
Další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelů měly stát součástí zápisu.


9. DOKUMENTY A EVIDENCE
9.1 Rozsah dokumentace a evidencí
Tajemník za pomoci městského úřadu vede pro zastupitelstvo: evidenci došlé pošty včetně originálů této korespondence
knihu záležitostí
knihu dotazů a podnětů zastupitelů
knihu dotazů a podnětů občanů
zápisy zasedání
archiv dokumentů záležitostí


Veškeré dokumenty a evidence zastupitelstva jsou zastupitelům k dispozici k nahlížení u tajemníka.

9.2 Zápis
O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje předsedající a určení ověřovatelé. Zápis musí být vyhotoven do sedmi dnů po ukončení zasedání a je uložen u tajemníka k nahlédnutí veřejnosti.

Kopii zápisu zasedání. obdrží všichni členové zastupitelstva.

Zápis zasedání zachycuje především: Den a místo jednání, hodinu zahájení a ukončení, záznamy o přerušení.
Řádně předložený a zveřejněný program zasedání.
Záznam o zařazení mimořádných záležitostí.
Jmenovitý přehled o účasti členů zastupitelstva, omluvené a neomluvené neúčasti.
Složení všech orgánů zastupitelstva na zasedání.
Informaci o schválení zápisu předchozího zasedání.
Konečnou formulaci rozhodnutí o jednotlivých záležitostech a záznam o způsobu přijetí tohoto rozhodnutí (výsledek hlasování, forma hlasování).
Znění pozměňovacích návrhů - i odmítnutých.
Záznam o průběhu přijímání nových záležitostí.
Záznam o podaných informacích rady.
Záznam o odpovědích na dřívější dotazy, kdo podával, kdo a jak odpovídal.
Záznamy o nových dotazech, kdo podává, jak odpovězeno nebo odročeno.
Přehled vznesených ústních dotazů a stručnou charakteristiku odpovědí, kdo se tázal, kdo odpovídal.
U všech bodů programu stručné charakteristiky podstatných vystoupení zastupitelů a dalších přítomných.
Další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí zastupitelů měly stát součástí zápisu.


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1 Rozsah platnosti
Tento jednací řád je obecně závaznou vyhláškou městského zastupitelstva. Je závazný pro všechny občany města Milevska i občany účastnící se zasedání zastupitelstva.

10.2 Rušící ustanovení
Dnem účinnosti tohoto řádu se ruší JEDNACÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA schválený na zasedání městského zastupitelstva dne ____________.

10.3 Účinnost
Tento jednací řád byl schválen na zasedání městského zastupitelstva dne 1.9.1999. Nabývá platnosti a účinnosti dnem1.9.1999.

Starosta: Mgr. Ivana Stráská
Zástupce starosty: Mgr. Jan Humpál
Pavel Bolek           
F.R.Dragoun / 02.08.1999
Výstava obrazů akademického malíře
Františka Romana Dragouna
Milevské Muzeum 25.6. - 31.7.1999

Na vernisáži v pátek 25.června zazněl Menuet J.S.Bacha a Sonatina F-dur Christofa Pepuche pro dvě flétny a violoncello v podání milevských hudebnic (zleva) Doroty Kofroňové, Ludmily Bolkové a Pavlíny Bolkové.
Syn malíře pan Roman Dragoun na sebe prozradil, že rád zhudebňuje básně svého otce. Jednu z nich krásně zazpíval s vlastním doprovodem na klávesy.

Malíř F.R.Dragoun (rodák z Písku) při vernisáži nakreslil během 20 minut portrét jedné z přítomných návštěvnic. Čas kreslení vyplnil poutavým líčením svých zajímavých životních příběhů a setkání s významnými osobnostmi.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Městské zastupitelstvo 30.6.1999 / 04.07.1999
8. zasedání Městského zastupitelstva
Obsah
Oprava střechy kostela
Prodej bytů
Převod pozemků pro bytové družstvo
Dotace a půjčka na čistírnu
Informace úřadu
Investice

Oprava střechy kostela
Zastupitelé schválili příspěvek Města Milevska 700.000 Kč na opravu střechy kostela na náměstí E.Beneše. Rozpočet opravy je na 1.000.000 Kč, zbylých 300.000 Kč zajistí Děkanský úřad v Milevsku, který bude investorem akce. Výběr dodavatele provede investor výběrovým řízením, do kterého Město Milevsko navrhne své kandidáty.

Prodej bytů
Zastupitelstvo schválilo záměr na prodej uvolněného bytu v ulici Karla Čapka č.p.789 o výměře 32 m2.

Zastupitelstvo dále schválilo odklad zaplacení kupní ceny za prodej bytu do 15.12.1999 manželům Stromkovým, Šimákovým a panu Kolářovi (Karla Čapka 790) a manželům Kotherovým (Karlova 507).

Převod pozemků pro bytové družstvo
Někteří uživatelé družstevních bytů si chtějí koupit byt do osobního vlastnictví. Zákon jim k tomu ukládá koupit zároveň příslušnou část zastavěného pozemku. Zatímco majitelem domů je bytové družstvo, majitelem pozemků, na kterých domy stojí, je v řadě případů Město Milevsko. To sice dostalo pozemky od státu bezplatně, ale nechce je bezplatně převést na bytové družstvo, protože by muselo zaplatit darovací daň a správní poplatky. Bytové družstvo zase nemá peníze na odkoupení pozemků. Peníze zřejmě mají družstevníci, kteří byt kupují, ale režijní náklady spojené s převodem pozemků pro každého z nich zvlášť jsou nepřiměřeně vysoké. Na doporučení Městské rady nakonec zastupitelé rozhodli počkat, zda do 2 měsíců nevyřeší situaci stát tím, že by městu převedl jiné pozemky výměnou za zastavěné, které by pak obratem daroval bytovému družstvu (stát je narozdíl od města osvobozen od darovací daně).

Dotace a půjčka na čistírnu odpadních vod
Dne 28.6.1999 obdržel Městský úřad od Státního fondu pro životní prostředí dlouho očekávaný návrh smlouvy o dotaci a půjčce na výstavbu nové čistírny odpadních vod. Z celkových rozpočtových nákladů 25 mil.Kč činí dotace 3 mil. Kč a půjčka 15 mil. Kč. Půjčka je na výhodný 3% úrok a Město Milevsko se k jejímu zajištění rozhodlo dát do zástavy budovu Sporthotelu, novou radnici a akcie ZVVZ a.s. Zastupitelé smlouvu schválili.

Dále pan místostarosta Humpál a někteří zastupitelé informovali o probíhajících a připravovaných akcích.
Budova MAVL&MIM na prodej
Společnost MAVL & MIM a.s. nabídla městu budovu, která je součástí areálu zimního stadionu. Bližší podmínky nebyly zveřejněny, podle našich informací by město mohlo mít o budovu zájem, ale výrazně se liší představy o její ceně. Jednání budou pravděpodobně pokračovat.

Doména www.milevsko.cz
Společnost KOMPAS Milevsko s.r.o. souhlasila na zasedání Městské rady dne 27.5.1999 s prodejem své Internetové domény Městu Milevsku za 300.000 Kč. Platnost nabídky vypršela 1.7.1999, aniž by společnost KOMPAS Milevsko jakoukoliv písemnou nabídku obdržela. Další jednání o převodu domény jsou proto bezpředmětná.

Nový vedoucí sociálního odboru
V náročném výběrovém řízení byl na místo nového vedoucího sociálního odboru Městského úřadu vybrán pan Kotalík, stávající pracovník źivnostenského útvaru Městského úřadu. Tím se zároveň uvolnilo jeho stávající pracovní místo, které bude obsazeno dalším výběrovým řízením.

Jednací řád opět odložen
Bez bližšího vysvětlení bylo již potřetí odloženo schválení nového jednacího řádu Městského zastupitelstva. Protože během prázdnin se zastupitelstvo nesejde, dočkáme se nového jednacího řádu nejdříve v září 1999 (nedojde-li k dalšímu odkladu).

Co s telefonní ústřednou ?
Stávající telefonní ústředna Městského úřadu Siemens pro 50 poboček pocházející z roku 1995 zažila letos několik poruch, s jejichž odstraněním si pracovníci firmy Siemens podle informace JUDr.Čunátové příliš nepospíšili. Navíc odstraňování těchto poruch není zahrnuto v preventivní údržbě, za kterou Město Milevsko platí společnosti Siemens 6.000 Kč měsíčně. Situaci již obhlíží konkurenční telekomunikační firma DeTeWe nabízející městu výměnu stávající ústředny za novou za podmínek možná trochu příznivějších. Zastupitel Solař naopak doporučuje stávající ústřednu ponechat a zrušit pouze servisní smlouvu se Siemensem. Jiná firma by tutéž práci odvedla za podstatně nižší cenu (např. Telecom nabízí 1.800 Kč měsíčně).


Nové investice
Radní pan Beneš seznámil přítomné s plánem investic na rok 1999. Z něj citujeme některé akce :

Opravy vodovodu a kanalizace na starém sídlišti
Rozšíření skládky Jenišovice
Kotelna 1. Mateřská škola
Rekonstruce 1. patra Polikliniky
Smažící pánev pro školní jídelnu 2. základní školy
Rozšíření pohřebiště
Informační systémy - rozšíření přístupu k Internetu, Přechod na rok 2000, propojení počítačové sítě
Oprava vodojemu Zvíkovec
Oprava staré radnice - namísto fasády zadní části budovy doporučeno opravit nejprve střechu, krov a izolace. Jinak by opravená fasáda moc dlouho nevydržela.
Kašna na náměstí - zatím došel jediný architektonický návrh, počká se, až bude možno vybrat z více variant.

autor:PavelBolek
Pavel Bolek           
Za půvabem do Bechyně / 15.06.1999
V neděli 6. června v Bechyni vyvrcholil Festival divadelního a slovesného umění spojený s přehlídkou folkové a komorní hudby. Hlavním lákadlem nedělního odpoledne byla soutěžní přehlídka souborů mažoretek z celé republiky.

Diváci - a byla jich na tak horký den spousta - mohli obdivovat jejich propracovaná vystoupení, nápadité kostýmy i úsměvy, které na tvářích mažoretek vydržely i přesto, že až příliš často selhávala technika, a ony musely bavit publikum i bez hudby.

Zajímavé bylo také vystoupení známého svalovce, který si říká Železný Zekon a který se nechal přejet felicií bechyňského starosty. Další známou osobou odpoledne byla krasavice Monika Žídková , Miss Evropa ´95, která zasedala v porotě a rozdávala autogramy malým slečnám. K tomu zpíval Jiří Halekal, chlubící se tím, že zpívá jedině živě, s humorným vystoupením přispěli pánové Sobota a Srstka.

Celou show uváděl Petr Jančařík. Ti, kdo v neděli zavítali do Bechyně, se mohli přesvědčit, že jeho úvodní slova o tom, že toto odpoledne je věnováno půvabu a kráse, nebyly pouhou frází.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Kovářov patřil lidovému umění / 09.06.1999
Devatenáct souborů dospělých i dětí se v pátek a v sobotu 4. a 5. června představilo na IV. setkání jihočeských folklorních souborů v Kovářově. Pořádající soubor Kovářovan letos slaví 15 let svého trvání, dětský soubor Kovářovánek byl založen před pěti lety. Mezi vystupujícími soubory byl také třiačtyřicetičlenný švýcarský soubor Jodlerchorli Zytroseli.

Etnografka Vlasta Ondrušová při zahájení festivalu mimo jiné řekla:”Význam činnosti folklorních souborů zatím nedokážeme docenit. V době, kdy mizí hranice mezi státy, je důležité, aby si regiony zachovaly svůj kolorit. Toto bohatství našich předků musíme uchovat i pro další generace.”

Kovářovské setkání organizoval kromě obce Kovářova také Ústav lidové kultury ve Strážnici a Folklorní sdružení ČR.

Přehlídkám souborů předcházel jarmark, na němž se představila například Věra Pichová se svým hrnčířským uměním, Štěpánka Candrová se věnovala paličkování krajkových obrázků, Jarmila Straková se chlubila, co všechno se dá vytvarovat ze slaného těsta.

Návštěvníci folklorního setkání si akci vesměs pochvalovali. Ozývaly se hlavně hlasy, podle kterých jsou setkání podobného druhu nesmírně významné pro národní sebeuvědomění a oživení dávných tradic.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Parkurová sobota v Přeštěnici / 09.06.1999
Příjemnou tradicí se stávají jezdecké závody ve vesnici Přeštěnice u Milevska. V sobotu 5. června je tu podruhé pořádal Jezdecký klub MAVL Milevsko spolu s Penzionem Přeštěnice. Milovníci parkurového skákání si rozhodně přišli na své, ale nenudili se ani ti, kteří sem zavítali spíše náhodou.

A výsledky? V kategorii žen si pro zlato “doskákala” Kateřina Hanušová s koněm Walli z kladenské stáje. V kategorii mužů to byl Jiří Majer s koněm Noon Santa, taktéž z Kladna.

Zasoutěžily si i děti do 14 let. Nejlepší byla Lenka Kocourková a její klisna Arabela z jezdeckého oddílu Březnice.

Za rok nashledanou!

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Městské zastupitelstvo 2. června 1999 / 05.06.1999
7. zasedání Městského zastupitelstva

Obsah
Prodej pozemků
Odpis pohledávek
Prodej bytů
Jednací řád
Hospodaření podniku Služby Města Milevska
Příspěvek na Kosovo
Diskuse, návrhy, připomínky
1. Prodej pozemků v ulici Za Krejcárkem
Manželé Smetánkovi a manželé Truhlářovi požádali o odprodej pozemků 120m2 a 158m2 u jejich domů. Tyto pozemky užívají již 30 let s tím, že je omylem považovali za součást původní parcely, kterou koupili. (Geometři ji špatně vytyčili ?) Nyní svůj omyl zjistili a chtějí celou záležitost majetkově dořešit. Zastupitelstvo prodej schválilo za cenu 100Kč/m2. O nájemném za 30 let užívání zastupitelstvo nejednalo.

Prodej pozemku v ulici J.Kytky
Manželé Kazimourovi koupili v roce 1993 od města zahradu. Při zaměření sousedních pozemků v roce 1997 bylo zjištěno, že si omylem si zaplotili výměru větší o 19m2. Nyní žádají o prodej zaplocené části. Zastupitelstvo záměr schvállilo za cenu 100Kč/m2.

Převod státního pozemku do vlastnictví města
Část parcely 504/1 o výměře 2.686m2, kterou tvoří zeleń mezi domy v ul. B.Němcové a Kpt.Sažinova, se na základě zákona č.172/1991 bezplatně převádí do vlastnictví Města Milevska.


2. Odpis pohledávek za obcí Veselíčko
V letech 1993-1997 účtoval MěÚ Milevsko okolním obcím úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří v nich měli trvalý pobyt a chodili do škol v Milevsku. Jak se později ukázalo, údaje MěÚ o počtu těchto žáků nebyly přesné, a dotčené obce uznaly za oprávněné náklady nižší. Neoprávněně vyúčtované náklady vůči obci Veselíčko v hodnotě 5.839Kč rozhodlo zastupitelstvo odepsat.


3. Prodloužení termínu koupě bytu manželů Petrákových
Manželé Petrákovi požádali o odložení termínu uzavření kupní smlouvy na byt o jeden měsíc, aby peníze ve spořitelně mohli vybrat po uplynutí výpovědní lhůty a nemuseli platit poplatky za předčasný výběr. Tento bod programu vyvolal diskusi zastupitelů o tom, jak k podobným žádostem přistupovat. (Zastupitelka Jelínková navrhla, aby termíny byly prodlužovány maximálně o dva měsíce. Zastupitel Třeštík doporučil nedělat obecné zásady, ale řešit případy jednotlivě. Zastupitel Hobzek navrhl řídit se doporučením Městské rady, která zná situaci žadatelů lépe než zastupitelstvo. Žádost byla schválena.

Prodloužení termínu koupě bytu nájemců v domech č.p.808 a 789
Dvanáct nájemců z č.p. 808 podle jejich slov uvedla v omyl paní Nováková z realitní kanceláře NOVA REAL, když jim sdělila, že předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy na byt říjen 1999. Nyní jim byly předloženy smlouvy s termínem 14.7.1999. S tím nájemníci nepočítali, peníze nemají připravené, a žádají proto o odklad do 15.11.1997.

Panu Ševčíkovi z č.p. 789 končí stavební spoření v roce 2000, proto žádá o prodloužení lhůty o jeden rok.

Paní Buzková si nestihla zajistit potřebnou hotovost do 15.6.1999, proto žádá o prodloužení termínu o 6 měsíců.

V diskusi zastupitel Kotrba doporučil, aby při oddálení termínu splatnosti byla placená suma zvýšena o přiměřený úrok, o který přijdou ti, kteří platí včas. Místostarosta Humpál řekl, že každý věděl včas, že bude kupovat byt, a že hrozí nebezpečí laviny žádostí o stále delší a delší odklady. Starostka Stráská navrhla stanovit všem žadatelům stejný termín prodloužení do 15.prosince 1999 (bez úroků). Návrh byl zastupiteli schválen.

Prodej volného bytu 1+2 č.19 v domě č.p. 816, ul. Nádražní
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej tohoto bytu paní Jaroslavě Šabatkové, která byla jednou z pěti zájemců a nabídla nejvyšší sumu 381.000Kč.

Prodej obsazeného bytu č.18 v domě č.p. 816, ul. Nádražní
Tento neprodaný byt s nájemcem byl v souladu se schválenými zásadami přednostně nabídnut ostatním nájemcům v domě. Zájemci byli původně dva, rozhodnout mělo losování. Jeden z nich si to však rozmyslel, a proto byt včetně poměrné části zastavěného pozemku získá druhý zájemce pan František Prášek za kupní cenu 100.301Kč.


4. Jednací řád Městského zastupitelstva
Ani na tomto zasedání nedošlo ke schválení nového jednacího řádu, neboť k němu stále přicházejí připomínky. Lhůta pro připomínky byla prodloužena do 11. června, aby na příštím zasedání zastupitelstva mohlo být přijato definitivní znění.


5. Hospodaření společnosti Služby Města Milevska s.r.o. za rok 1998
Městské zastupitelstvo je valnou hromadou společnosti. Zastupitel Třeštík informoval z pozice člena dozorčí rady, že na rozdíl od předchozích let je společnost za poslední 3 roky zisková, nemá nedobytné pohledávky a její hospodaření je stabilní bez vážnějších problémů. V roce 1998 vytvořila zisk po zdanění 394.900Kč, z něhož půjde 100.000Kč do sociálního fondu společnosti a zbytek bude ponechán jako nerozdělený zisk. Zastupitelstvo výsledek hospodaření a rozdělení zisku schválilo.


6. Příspěvek Kosovu
Město Milevsko přispěje částkou 30.000Kč do veřejné sbírky "Češi Kosovu" organizované Ministerstvem zahraničních věcí ČR.


7. Návrhy na nové záležitosti, připomínky a dotazy
Zastupitel Kotrba připomněl nutnost opravy vozovky v Jeřábkově ulici a doporučil opravu fasády na zadní straně radnice (tajemník Ing. Setikovský vysvětlil, že oprava fasády je finančně náročná, a proto byla odložena).
Dále připomněl, že by se Město mělo postarat o obnovu koupaliště (pláž na Pytláku je ve špatném stavu, jiné koupaliště není) a náměstí (zchátralá kašna, nevyužitá plocha).

Místostarosta Humpál informoval, že od 1.6. se začnou vybírat parkovací poplatky na náměstí.
Proběhne také jednání s ČSAD o přeměně části autobusového nádraží na parkoviště nebo tržiště.
Plánuje se oprava střechy městského kostela, probíhají jednání s Premonstráty.
Definitivní oprava Jeřábkovy ulice je plánována až v roce 2000 po dokončení plynofikace a opravy hlavního vodovodního řádu VAKem. Letos by mělo dojít k provizorní opravě umožňující bezpečný silniční provoz.
Z řad občanů jsou připomínky, že Služby Města Milevska na některých místech nesečou trávu. Jedná se o pozemky jiných vlastníků nebo nájemců než Města. Vlastníkům a nájemcům bude nabídnuto sekání za úhradu.
Kdo bude novým velitelem městské policie se ještě nerozhodlo, zvažuje se vyhlášení konkursu.

Zastupitelka Machartová upozornila na potřebu vybudování spojovací cesty mezi Píseckým předměstím a Komenského ulicí ve směru přes stadion. Denně zde chodí proudy lidí a tím trpí zeleń. Také vysvětlila, kam zmizely stromečky vysázené na stadioně : Vypiplané keříky byly předány do péče sportovcům, ti je nechali obrůst vysokou travou a společně s ní je pak posekali. Zbytek zašlapali chodci ...
Dále navrhla, aby městská policie kontrolovala pořádek za zahradami. Lidé si na městských pozemcích dělají komposty, odkládají zde věci atd. Budou pak za čas chtít tyto pozemky odkupovat z důvodů dlouhodobého užívání ? (Místostarosta Humpál odpověděl, že to policie již kontroluje).

Zastupitel Bernot připoměl, že je potřeba obnovit značení přechodů pro chodce.

Zastupitel Kalina upozornil, že parkovací lístky vydávané Službami Města Milevska vypadají jako papírky naškubané z pytlíku. (Místostarosta Humpál přislíbil řešení).

Občanka Eva Veselá upozornila na špatnou péči o atletickou dráhu na stadioně, která zarůstá travou. Pokud se včas nezasáhne, bude její obnova velmi nákladná. Místostarosta Humpál odpověděl, že dráhu má v pronájmu fotbalový klub FC ZVVZ Milevsko, se kterým bude vyvoláno jednání.

Starostka Stráská informovala, že konečná verze návrhu Územního plánu bude v nejbližší době vyvěšena a následně předložena zastupitelům ke schvální. Případné další požadavky doporučuje řešit změnou Územního plánu nejdříve za 6 měsíců po jeho schválení.

Příští zasedání Městského zastupitelstva bude ve středu 30.6.1999 od 17 hodin.

autor:Ludmila Kolářová,Pavel Bolek
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]