Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Jinde zdobí, u nás hyzdí / 08.04.2002
Byla vybudovaná za účelem zkrášlení města, ale nyní je jeho ostudou - co to je?
No přece ta naše kašna milevská. Zatímco by měla zdobit náměstí a lákat lidi k příjemnému zastavení, tak okolojdoucí spíše odpuzuje. Rozbitá, porostlá plevelem a často poházená odpadky. Vody ani kapka.
O opravu kašny dlouhodobě usiloval zastupitel Ing. Bernot. Ale peníze města byly vždy věnované na účely, které se zdály být důležitější. Na březnovém zasedání zastupitelstva se jeho člen Mudr. Hobzek na opravu kašny optal Ing. Heřmana, který se zasedání zúčastnil jako zástupce 1.JVS a.s. Tato společnost je naším dodavatelem vody a před časem uzavřela s městem smlouvu, že opravu kašny bude financovat.
Mudr. Hobzek chtěl slyšet datum rekonstrukce, protože by byl rád, aby nová kašna byla hotová do nových komunálních voleb a její problém se nepřenášel na nové zastupitelstvo. Odpovědí ale bylo neurčité sdělení, že nezáleží pouze na 1.JVS, ale třeba i na tom, kdy bude vydáno stavební povolení. Zastupitel L.Kalina připomněl, že už před časem byla vypracovaná studie opravy kašny, která by město stála 50.000,- Kč namísto nyní plánovaného milionu korun. Tajemník Ing. Setikovský ale vysvětlil, že v současné době je kašna v natolik dezolátním stavu, že tento způsob rekonstrukce už není vhodný. Ing. Třeštík poznamenal, že když už se budou tak velké peníze věnovat na kašnu, stálo by za úvahu, zda neudělat celkovou rekonstrukci náměstí. Při tom by se kašna mohla přesunout na původní místo, tedy do středu náměstí. Návrh byl zamítnut s tím, že kašna je památkově chráněná a její přemístění by nebylo povoleno. V souvislosti s tím pak přinesly zajímavou informaci Milevské noviny - podle památkáře z okresního úřadu by povolení k přemístění kašny nebylo problémem. Ale musela by zůstat ve stejném provedení, v jakém je. Takže se objevuje nová otázka, jak by vypadalo náměstí se sochou partyzánky uprostřed.
Partyzánka....Občas při chůzi po náměstí přemýšlím, jak si asi ty dvě ženy v centru města rozumí. Panna Maria na obraze v kostele sv.Bartoloměje a k ní čelem stojící socha ženy se samopalem. Matka Boží jako symbol lásky, mateřství a míru, Partyzánka jako symbol boje a tudíž zla. Možná boje spravedlivého, ale přece jenom boje.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Velikonoce v muzeu / 08.04.2002
Milevské muzeum uspořádalo na Zelený čtvrtek velmi pěknou akci, výstižně nazvanou Velikonoce.
Návštěvníci zde mohli strávit příjemné chvíle, nasát do sebe velikonoční atmosféru a shlédnout ukázky řemesel, které s jarními svátky nějak souvisí. Šikovné ženy ukazovaly různé druhy zdobení kraslic, paličkování, bílé vyšívání a předení. Muži zase měli na starost předvedení pletení košíků a pomlázek, prodej staročeských perníků a nalévání medoviny. Součástí akce byl prodej keramiky a velikonočních dekorací. Prostory byly velikonočně vyzdobeny a jistě mnohým hospodyňkám přinesly inspiraci, jak o jarních svátcích zkrášlit vlastní domov. A aby to bylo opravdu dokonalé, tak návštěvníkům muzea vyhrávala Malá dudácká kapela Vráž a duo Escalona.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
V Milevsku přibudou pracovní místa / 08.04.2002
Brzy budou zrušeny okresní úřady a pravomoci a úkoly přejdou na pověřené obce III.stupně. Takovou obcí je také Milevsko.
Na březnovém zasedání zastupitelstva byli jeho členové informováni o tom, že v souvislosti s touto změnou přibude v Milevsku čtyřicet nových úřednických míst. Je to tedy i 40 nových pracovních míst pro naši oblast. Starostka Mgr. Stráská řekla, že nebude problém sehnat čtyřicet pracovníků, ale bude problém sehnat čtyřicet dobrých úředníků.
Zastupitelka Mgr. Novotná se podivila, co budou všichni tito lidé dělat. Připomněla, že dříve pracovalo na radnici sedmnáct lidí. V současné době je na městském úřadu zaměstnáno 44lidí, , s novými pracovníky to tedy bude 84úředníků. Zajímavé se jí zdálo i to, že ačkoliv ještě nejsou známy kompetence obce a tudíž ani objem práce která přibude, tak je vypočítán přesný počet úředníků, kteří budou na práci potřební.
Kanceláře pro nové úředníky budou v bývalé budově Montáží. Tu před časem město získalo od ZVVZ a.s. jako náhradu za nevyplacené dividendy. Zastupitel Z. Herout připomněl, že je potřeba, aby se budova začala pro nové účely připravovat. Pokud mají být kanceláře v lednu příštího roku hotové, je nejvyšší čas na vypracování projektu.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Euroregion Silva Nortica / 08.04.2002
Euroregion Silva Nortica je zájmové sdružení, které se v současné době zakládá na hranicích Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko, region Waldviertel. Do procesu se v současné době vedle Regionálních rozvojových agentur zapojují i města a obce ležící na území jižních Čech a regionu Waldviertel.
Zakladatelé sdružení vycházeli z názoru, že přeshraniční spolupráce vytváří dobré sousedské vztahy a přibližuje realizaci myšlenky sjednocené Evropy. Spolupráce by se měla rozvíjet nejen v hospodářské a ekologické oblasti, ale i ve sportu, turistice a podobně. Svaz měst a obcí Jihočeského kraje se obrátil na starostku města Milevska s návrhem, aby se i naše město účastnilo zakládání sdružení Silva Nortica a přispělo tak ke zlepšení česko-rakouské spolupráce. Účast Milevska na projektu bude projednána zastupitelstvem města.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Mírné zvýšení ceny vody v roce 2002 / 08.04.2002
Na začátku letošního roku vstoupily v platnost nové zákony upravující problematiku vodního hospodářství. Stanovily celou řadu nových povinností a to se projevuje i v kalkulaci cen vodného a stočného. Je to ale jediný faktor, který ovlivňuje cenu vody, za kterou ji bude v následujícím období 1.JVS a.s. v Milevsku prodávat. Díky dřívějším investicím do dispečinku je nyní možné efektivněji řídit vodovodní síť města Milevska a tím se výrazně snižují ztráty.
V roce 2002 zaplatí domácnosti i ostatní odběratelé za kubík vody 39,49 Kč (26Kč vodné a 13,49Kč stočné). V loňském roce to bylo 38,64Kč.
Pro srovnání - v Písku platí odběratelé 38,46Kč, v Táboře 41,90Kč, v Jindřichově Hradci 42,00Kč, ve Strakonicích 41,10Kč, v Českém Krumlově 48,50Kč, v Prachaticích 41,00Kč. Č. Krumlov a Prachatice ale dotují z městských rozpočtů cenu domácnostem.
Letošní zvýšení ceny vody v Milevsku je velmi mírné a nepřesahuje úroveň očekávané inflace. Do budoucna ale lze počítat s dalším nárostem cen vodného a stočného. Česká legislativa se bude sjednocovat s normami Evropské unie, což přinese zpřísnění předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a to se promítne i do ceny vody.
Ceny jsou uváděny bez 5% DPH.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Hrdelní právo na Milevsku / 08.04.2002
Hrdelní právo a katovské řemeslo na Milevsku - tak se jmenovala jedna z přednášek pořádaných Milevským muzeem. Přednášejícím byl Vladimír Šindelář - spisovatel a historik, který se zajímá hlavně o dějiny šermířství a soubojů.
Posluchači přednášky si mohli udělat jasnou představu o tom, co by je potkalo za nepříjemnosti, kdyby v 16. - 18.století spáchali zločin. Žádná celkem pohodlná vyšetřovací vazba, žádní shovívaví soudci rozhodující podle mírného trestního zákoníku. Žádné odnětí svobody, po kterém se v dnešní době některým recidivistům stýská a proto se znovu pokoušejí spáchat trestný čin, aby se k teplu a nicnedělání za mřížemi mohli vrátit.
Zlobivý občan šestnáctého století trávil vazbu v jednom ze tří vězení - v přední světnici, v zadním sklepě nebo v žaláři. Kdo byl váženým občanem města a měl na svědomí jen malý přestupek, ten byl "ubytován" v přední světnici a mohl se volně pohybovat po budově (radnici). Kdo byl méně vážený nebo měl na svědomí těžší přestupek, ten byl zavřený v zadním sklepě (bűrgrovně). Nejhorším vězením byl žalář podobající se hladomorně. V bűrgrovně a v žaláři byli obvinění zamčeni do klády, která je nutila sedět na jednom místě. Když měli biřicové línou náladu, tak se jim kládu nechtělo odemykat. Obvinění pak nemohli na WC a museli kálet přímo na místo, kde trvale seděli.
Kdo měl na svědomí těžký zločin a nepřiznal se k němu, ten se mohl těšit na některý z tehdejších rozmanitých způsobů mučení (španělská bota, pálení, lámání kolem,...). Trestem za spáchaný zločin mohlo být třeba vypálení cejchu nebo useknutí ruky. Trestní rejstřík pak byl přímo čitelný na zločincích.
Nejhorší trest - trest smrti - byl před několika staletími poměrně častý. Město Milevsko mělo hrdelní právo a bylo na něj pyšné. Ale nemělo vlastního kata. Popravovalo se zde asi jedenkrát za rok a tak by se kat neuživil. Kata neměl ani Písek. Město Tábor mělo kata vždy a odtud si ho asi Milevsko půjčovalo.
V Milevsku byly dvě popraviště - nejdříve se trest smrti vykonával na Hůrkách v místech, kde dnes stojí kaplička. Později (17.-18. stol.) se popravovalo na severozápadní straně města na kopci, který se dodnes jmenuje Šibený. Odsouzení chodili na popraviště pěšky nebo byli taženi koněm po zemi. Trest smrti se vykonával oběšením nebo setnutím hlavy, někdy upálením. Čtvrcení těla nebo uvaření se v Čechách naštěstí nepraktikovalo.
Tresty doby minulé byly kruté. Ale jejich veřejné vykonávání mělo jistě velmi výchovný účinek.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Dotyky tisíciletí / 17.07.2001
Dne 30.6.2001 byla v Milevském muzeu zpřístupněna nová expozice „Dotyky tisíciletí“.
Slavnostní vernisáž byla doprovázena hudební produkcí, projevem významných osobností a bohatým občerstvením.
Ředitelka muzea paní Špačková seznámila návštěvníky s obsahem expozice, archeolog Ing. Břicháček upozornil na nejzajímavější exponáty.
Starostka Milevska Mgr. Stráská poděkovala za dobrou práci paní ředitelce i všem, kdo se na vybudování expozice podíleli.
Zajímavým exponátem jsou věžní hodiny, které dodnes ukazují čas.
Svou funkci dodnes plní také kamenný oblouk umístěný nad vchodem do přízemí expozice.
Všechny návštěvníky mile překvapily krásně zdobené staročeské perníčky, jediné opravdu jedlé exponáty v celém muzeu.
K nejvzácnějším exponátům patří Jarlochova kronika, druhá nejstarší v Čechách, kterou lze spatřit na vlastní oči pouze zde.
Ludmila Kolářová           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]