Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Městské zastupitelstvo 2. června 1999 / 05.06.1999
7. zasedání Městského zastupitelstva

Obsah
Prodej pozemků
Odpis pohledávek
Prodej bytů
Jednací řád
Hospodaření podniku Služby Města Milevska
Příspěvek na Kosovo
Diskuse, návrhy, připomínky
1. Prodej pozemků v ulici Za Krejcárkem
Manželé Smetánkovi a manželé Truhlářovi požádali o odprodej pozemků 120m2 a 158m2 u jejich domů. Tyto pozemky užívají již 30 let s tím, že je omylem považovali za součást původní parcely, kterou koupili. (Geometři ji špatně vytyčili ?) Nyní svůj omyl zjistili a chtějí celou záležitost majetkově dořešit. Zastupitelstvo prodej schválilo za cenu 100Kč/m2. O nájemném za 30 let užívání zastupitelstvo nejednalo.

Prodej pozemku v ulici J.Kytky
Manželé Kazimourovi koupili v roce 1993 od města zahradu. Při zaměření sousedních pozemků v roce 1997 bylo zjištěno, že si omylem si zaplotili výměru větší o 19m2. Nyní žádají o prodej zaplocené části. Zastupitelstvo záměr schvállilo za cenu 100Kč/m2.

Převod státního pozemku do vlastnictví města
Část parcely 504/1 o výměře 2.686m2, kterou tvoří zeleń mezi domy v ul. B.Němcové a Kpt.Sažinova, se na základě zákona č.172/1991 bezplatně převádí do vlastnictví Města Milevska.


2. Odpis pohledávek za obcí Veselíčko
V letech 1993-1997 účtoval MěÚ Milevsko okolním obcím úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří v nich měli trvalý pobyt a chodili do škol v Milevsku. Jak se později ukázalo, údaje MěÚ o počtu těchto žáků nebyly přesné, a dotčené obce uznaly za oprávněné náklady nižší. Neoprávněně vyúčtované náklady vůči obci Veselíčko v hodnotě 5.839Kč rozhodlo zastupitelstvo odepsat.


3. Prodloužení termínu koupě bytu manželů Petrákových
Manželé Petrákovi požádali o odložení termínu uzavření kupní smlouvy na byt o jeden měsíc, aby peníze ve spořitelně mohli vybrat po uplynutí výpovědní lhůty a nemuseli platit poplatky za předčasný výběr. Tento bod programu vyvolal diskusi zastupitelů o tom, jak k podobným žádostem přistupovat. (Zastupitelka Jelínková navrhla, aby termíny byly prodlužovány maximálně o dva měsíce. Zastupitel Třeštík doporučil nedělat obecné zásady, ale řešit případy jednotlivě. Zastupitel Hobzek navrhl řídit se doporučením Městské rady, která zná situaci žadatelů lépe než zastupitelstvo. Žádost byla schválena.

Prodloužení termínu koupě bytu nájemců v domech č.p.808 a 789
Dvanáct nájemců z č.p. 808 podle jejich slov uvedla v omyl paní Nováková z realitní kanceláře NOVA REAL, když jim sdělila, že předpokládaný termín uzavření kupní smlouvy na byt říjen 1999. Nyní jim byly předloženy smlouvy s termínem 14.7.1999. S tím nájemníci nepočítali, peníze nemají připravené, a žádají proto o odklad do 15.11.1997.

Panu Ševčíkovi z č.p. 789 končí stavební spoření v roce 2000, proto žádá o prodloužení lhůty o jeden rok.

Paní Buzková si nestihla zajistit potřebnou hotovost do 15.6.1999, proto žádá o prodloužení termínu o 6 měsíců.

V diskusi zastupitel Kotrba doporučil, aby při oddálení termínu splatnosti byla placená suma zvýšena o přiměřený úrok, o který přijdou ti, kteří platí včas. Místostarosta Humpál řekl, že každý věděl včas, že bude kupovat byt, a že hrozí nebezpečí laviny žádostí o stále delší a delší odklady. Starostka Stráská navrhla stanovit všem žadatelům stejný termín prodloužení do 15.prosince 1999 (bez úroků). Návrh byl zastupiteli schválen.

Prodej volného bytu 1+2 č.19 v domě č.p. 816, ul. Nádražní
Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej tohoto bytu paní Jaroslavě Šabatkové, která byla jednou z pěti zájemců a nabídla nejvyšší sumu 381.000Kč.

Prodej obsazeného bytu č.18 v domě č.p. 816, ul. Nádražní
Tento neprodaný byt s nájemcem byl v souladu se schválenými zásadami přednostně nabídnut ostatním nájemcům v domě. Zájemci byli původně dva, rozhodnout mělo losování. Jeden z nich si to však rozmyslel, a proto byt včetně poměrné části zastavěného pozemku získá druhý zájemce pan František Prášek za kupní cenu 100.301Kč.


4. Jednací řád Městského zastupitelstva
Ani na tomto zasedání nedošlo ke schválení nového jednacího řádu, neboť k němu stále přicházejí připomínky. Lhůta pro připomínky byla prodloužena do 11. června, aby na příštím zasedání zastupitelstva mohlo být přijato definitivní znění.


5. Hospodaření společnosti Služby Města Milevska s.r.o. za rok 1998
Městské zastupitelstvo je valnou hromadou společnosti. Zastupitel Třeštík informoval z pozice člena dozorčí rady, že na rozdíl od předchozích let je společnost za poslední 3 roky zisková, nemá nedobytné pohledávky a její hospodaření je stabilní bez vážnějších problémů. V roce 1998 vytvořila zisk po zdanění 394.900Kč, z něhož půjde 100.000Kč do sociálního fondu společnosti a zbytek bude ponechán jako nerozdělený zisk. Zastupitelstvo výsledek hospodaření a rozdělení zisku schválilo.


6. Příspěvek Kosovu
Město Milevsko přispěje částkou 30.000Kč do veřejné sbírky "Češi Kosovu" organizované Ministerstvem zahraničních věcí ČR.


7. Návrhy na nové záležitosti, připomínky a dotazy
Zastupitel Kotrba připomněl nutnost opravy vozovky v Jeřábkově ulici a doporučil opravu fasády na zadní straně radnice (tajemník Ing. Setikovský vysvětlil, že oprava fasády je finančně náročná, a proto byla odložena).
Dále připomněl, že by se Město mělo postarat o obnovu koupaliště (pláž na Pytláku je ve špatném stavu, jiné koupaliště není) a náměstí (zchátralá kašna, nevyužitá plocha).

Místostarosta Humpál informoval, že od 1.6. se začnou vybírat parkovací poplatky na náměstí.
Proběhne také jednání s ČSAD o přeměně části autobusového nádraží na parkoviště nebo tržiště.
Plánuje se oprava střechy městského kostela, probíhají jednání s Premonstráty.
Definitivní oprava Jeřábkovy ulice je plánována až v roce 2000 po dokončení plynofikace a opravy hlavního vodovodního řádu VAKem. Letos by mělo dojít k provizorní opravě umožňující bezpečný silniční provoz.
Z řad občanů jsou připomínky, že Služby Města Milevska na některých místech nesečou trávu. Jedná se o pozemky jiných vlastníků nebo nájemců než Města. Vlastníkům a nájemcům bude nabídnuto sekání za úhradu.
Kdo bude novým velitelem městské policie se ještě nerozhodlo, zvažuje se vyhlášení konkursu.

Zastupitelka Machartová upozornila na potřebu vybudování spojovací cesty mezi Píseckým předměstím a Komenského ulicí ve směru přes stadion. Denně zde chodí proudy lidí a tím trpí zeleń. Také vysvětlila, kam zmizely stromečky vysázené na stadioně : Vypiplané keříky byly předány do péče sportovcům, ti je nechali obrůst vysokou travou a společně s ní je pak posekali. Zbytek zašlapali chodci ...
Dále navrhla, aby městská policie kontrolovala pořádek za zahradami. Lidé si na městských pozemcích dělají komposty, odkládají zde věci atd. Budou pak za čas chtít tyto pozemky odkupovat z důvodů dlouhodobého užívání ? (Místostarosta Humpál odpověděl, že to policie již kontroluje).

Zastupitel Bernot připoměl, že je potřeba obnovit značení přechodů pro chodce.

Zastupitel Kalina upozornil, že parkovací lístky vydávané Službami Města Milevska vypadají jako papírky naškubané z pytlíku. (Místostarosta Humpál přislíbil řešení).

Občanka Eva Veselá upozornila na špatnou péči o atletickou dráhu na stadioně, která zarůstá travou. Pokud se včas nezasáhne, bude její obnova velmi nákladná. Místostarosta Humpál odpověděl, že dráhu má v pronájmu fotbalový klub FC ZVVZ Milevsko, se kterým bude vyvoláno jednání.

Starostka Stráská informovala, že konečná verze návrhu Územního plánu bude v nejbližší době vyvěšena a následně předložena zastupitelům ke schvální. Případné další požadavky doporučuje řešit změnou Územního plánu nejdříve za 6 měsíců po jeho schválení.

Příští zasedání Městského zastupitelstva bude ve středu 30.6.1999 od 17 hodin.

autor:Ludmila Kolářová,Pavel Bolek
Ludmila Kolářová           
Božetická neckyáda / 03.06.1999
Všechno bylo tak, jak má. Slunce pralo, fronta na pivo nebo limonádu se zdála neskutečná, potkávali jste lidi, které jste neviděli rok (naposledy loni při neckyádě), děti troubily na pouťové trumpetky, muži se pyšnili svými nastrojenými manželkami v pestrých šatech.
Ve vodě se na neckách předháněli závodníci, navzájem se nosili přes dlouhou, úzkou lávku, vyhrávali dárkové koše a komentátor soutěže byl tradičně roztomile roztržitý a “lidový.”
Jednoduše to byla jedna z těch pouťových neděl, které se zdají být zdánlivě banálními, a přesto se jich rok co rok účastníme a říkáme si: “To to ale zase uteklo.”

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Městské zastupitelstvo 5.5.1999 / 07.05.1999
6. zasedání Městského zastupitelstva

Obsah
Materiály k nahlédnutí
Pomoc Dmýštici
Příspěvky a dary
Jednací řád
Informace úřadu
Diskuse
Materiály částečně k nahlédnutí
Před jednáním zastupitelstva jsme se přesvědčili, zda mohou občané nahlédnout do projednávaných materiálů. Zjistili jsme, že mohou, pokud jim nevadí, že přitom nad nimi může stát pracovník Městského úřadu a nahlížet jim přes rameno, co si čtou a zapisují. Pořízení fotokopií materiálů přitom není dovoleno. Jeden z materiálů (návrh nového jednacího řádu Městského zastupitelstva) nebyl k nahlédnutí.

Pomoc Dmýštickým
Snížení nájemného Paní Heleně Táborové za prodejnu a pohostinství v osadě Dmýštice bude prodlouženo o další rok, aby se tak poskytla Dmýštickým obyvatelům možnost lepší nákupu a kulturního vyžití.


Příspěvky a dary
Zastupitelstvo schválilo 15 hlasy (zastupitel Bernot byl proti) poskytnutí těchto příspěvků a darů v roce 1999 :

Gymnázium Milevsko 20.000

Sportovní klub Gymnázia Milevsko 30.000

TJ ZVVZ Milevsko 450.000

FC ZVVZ Milevsko 895.000

TK ZVVZ Milevsko 70.000

TJ Sokol Milevsko 345.000

HC ZVVZ Milevsko 1.500.000

Nadace 1. ZŠ Milevsko 20.000

SRPDŠ 2. ZŠ Milevsko 20.000

SRPDŠ ZUŠ Milevsko 10.000

ISŠT Milevsko 23.000

Klub českých turistů Milevsko 20.000

Klub amatérských cyklistů Milevsko 10.000

Dětská léčebna Opařany - poděkování 5.000

Zdravotně postižení Milevsko 5.000

Svaz neslyšících Písek 2.000

Nadace pro transplantace kostní dřeně Plzeň 2.000

ROSKA Písek 10.000

Charita Milevsko 5.000

Maškarní sdružení Milevsko 3.000

Spolek pro mezinárodní spolupráci Milevsko 40.000

Spolek pro rozvoj kultury Milevsko 65.000

Pionýrská skupina Havráňata 3.000

Junák Milevsko 5.000

Český kynologický svaz Milevsko 25.000

Ústav sociální péče pro mládež Zběšičky 5.000

Centrum Arkáda Písek 50.000

Kovačka 5.000

Soubor Hlásek 10.000

Soubor Kovářovan 2.000

Celkem příspěvky a dary 3.655.000


Limit 4.200.000 na rok nebyl vyčerpán, byla ponechána rezerva 545.000 na nepředvídané akce.

V krátké diskusi vystopil pouze zastupitel Bernot a žádal zrušení příspěvku pro Spolek pro mezinárodní spolupráci Milevsko a jeho přerozdělení ve prospěch organizací ROSKA Písek, Charita Milevsko a Nadace kostní dřeně Plzeň. V reakci na to zastupitel Třeštík zdůvodnil potřebnost Spolku pro mezinárodní spolupráci vztahem k Evropské Unii, která nechce mít za partnera obecní úřad, ale občanské sdružení.

Jednací řád
Materiál, do něhož nám nebylo umožněno nahlédnout, byl projednáván jako pracovní verze. V diskusi se zastupitelé vyjadřovali k procedurálním záležitostem, ale též k omezení možnosti pořizovt audio a video záznamy z jednání zastupitelstva. Názory zastupitelů, kdo má mít možnost pořizovat tyto záznamy (jen zapisovatel, všichni zastupitelé nebo všichni občané), byly různé. Nás zajímají názory občanů na tuto záležitost. Zastupitele o nich budeme informovat, aby je mohli vzít v úvahu na svém příštím jednání, které bude nový jednací řád schvalovat.

Dále paní starostka informovala o probíhajících a připravovaných akcích.
Plynofikace pokračuje
Na řadě je ulice Čs. legií. Většina majitelů domů má o přípojku zájem, ostatním se udělá slepá odbočka, aby se později nemusela ulice znovu rozkopávat.

Romové přestěhování
Dvě romské rodiny (11 osob) byly soudně vystěhovány bez náhrady z nájemních bytů ZVVZ a.s. Město Milevsko jim poskytlo dočasné přístřeší v Sokolovské ulici v domě určeném k demolici.

Pozvánka na výstavu
Nadace Člověk v tísni uspořádá v milevském muzeu výstavu fotografií z Jugoslávie a Kosova spojenou se sbírkou na uprchlíky. Vernisáž bude pravděpodobně v sobotu 15.5.1999 u příležitosti koncertu, který pořádá Spolek pro rozvoj kultury v milevském klášteře od 17 hodin.

Nebezpečné cedulky
Zastupitel Kotrba upozornil na špatný technický stav kovových cedulek na sochařských exponátech v bažantnici. Cedulky jsou již zašlé a mají ostré hrany, o které se mohou snadno poranit děti. Zastupitel Třeštík sdělil, že exponáty sice nejsou majetkem města, ale že se pokusí zjednat nápravu.

V diskusi vystoupil zastupitel Bernot a dva občané :
Neseriózní Cosmopolitan
Časopis Cosmopolitan se zajímá o odvážné ženy, které jsou schopné dát svému životu jasný směr a cíl. Za tím účelem pořádá mezinárodní soutěž, do které byla zařazena milevská občanka MUDr. Ludmila Bernotová. Časopis Cosmopolitan s ní v čísle 5/99 otiskl rozhovor. Zastupitel Bernot se na zasedání zastupitelstva zeptal, zda 35 minutový telefonický rozhovor pana tajemníka Setikovského se šéfredaktorkou časopisu Cosmopolitan, který následoval, byl jeho soukromou iniciativou, nebo zda jednal na základě usnesení Městské rady. Starostka paní Stráská odpověděla, že pan tajemník jednal na základě pověření Městské rady. Sám pan tajemník Setikovský k tomu dodal, že tak seriózní časopis jako Cosmopolitan by měl (na rozdíl od Milevského zpravodaje?) před zveřejněním jakékoliv informace kontaktovat protistranu a poskytnout jí prostor k vyjádření.

Konec internetového sporu ?
Občan Pavel Bolek informoval členy Městské rady, že je zklamán tím, že neotiskli jeho odpověď na článek uveřejněný v Milevském zpravodaji, kterým Městská rada hrubě poškodila jeho dobré jméno. V odpovědi paní starostka Stráská uznala, že Pavel Bolek si doménu zaregistroval oprávněně, a omluvila se za použití nepravdivého výrazu (děkujeme).

Chudí hokejisté
Občan Blažej Balušínský mimořádně osobitou formou požádal zastupitele, když už dnes schválili příspěvek 1,5 miliónu pro hokejový klub, aby něco přidali také na hokejový dorost, který tím pádem bude pilněji trénovat a méně času mu zbude na návštěvy restaurací, veřejných domů a jiné nežádoucí aktivity. Zda budou ušlechtilé cíle pana Balušínského splněny, nevíme. Starostka Stráská přijala jeho diskusní příspěvek poněkud chladně.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
Přišel další dopis / 27.04.1999
Dopisu nerozumíme, proto nemáme jak odpovědět. Doménu prodat nechceme, proč bychom měli dělat nabídku ? Cenu, jakou pro nás doména má, jsme již Městské radě oznámili. Počkáme tedy na další iniciativu Městské rady.

Jaký je váš názor?

Pavel Bolek           
Na Větrově už vyšlechtili čtyřicet travních odrůd / 06.04.1999
Mnozí z vás jistě ví, že nedaleko Nadějkova, ve Větrově, se nachází šlechtitelská stanice s nebývalou tradicí. Loni si připomněla šedesát let svého trvání. Její součástí je i hydrometeorologická základna.

Šéf větrovské šlechtitelské stanice ing. Ivo Našinec prozrazuje, že objekt prošel po revoluci mohutným vývojem.

"Během privatizace jsme se stali součástí Osevy UNI, a.s. Choceň. Zakoupili jsme nové moderní přístroje, změnili jsme pracovní náplň, snížili počet zaměstnanců. Proměnou prošla i meteorologická stanice. Dříve se hodnoty musely odečítat na teploměrech, měřily se srážky, určoval se směr větru. Nyní prakticky všechno dělá počítač, který vytiskne tabulku a sestaví graf," říká.

Hlavním cílem stanice je v současné době produkce a prodej travních a jetelových osiv, šlechtění nových odrůd a testování zahraničních směsích na našich klimatických podmínkách. Větrovští odborníci se mohou pochlubit přibližně čtyřiceti vyšlechtěnými odrůdami, a je potěšující, že o ně jeví zájem zahraniční odběratelé. Hlavní komoditou jsou stále směsi pro nejrůznější typy trávníků.

"Hlavní zásluhu na našich úspěších neměly ani tak ty stroje, ale především systematická a precizní práce našich zaměstnanců," tvrdí Ivo Našinec.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Juraj Puci v Milevsku / 06.04.1999
Za přítomnosti místostarosty Humpála, dvou novinářů a několika příznivců se v nedělí 4. dubna ve Sporthotelu odehrálo setkání s Jurajem Pucim, slavným chodcem, jenž současně putuje z Prahy do Bratislavy. Puci, který v první den svého pochodu oslavil devětašedesáté narozeniny, chystá vydání knihy, kde budou zmíněna všechna města, která při své pouti navštívil, a která mu poskytla nocleh.

Ne všude se však Puci setkal s ochotou. "Například v jihočeské Kaplici mě nechtěli ubytovat, že prý jsem špatný člověk. A na Nový rok jsem spal v Jablonci nad Nisou na podlaze. Ale celkově se dá říct, že lidé jsou při setkání se mnou spíše ochotní a vstřícní", vyprávěl.

Juraj Puci se narodil roku 1930 na slovenském Trebišovsku. Jako syn kulaka nedostudoval v Praze vysokou školu a celý život byl "na volné noze." Živil se jako průvodce po pražských památkách, dělal závozníka, figuranta či konferenciéra.

Chodit po světě začal v roce 1964. Dnes má "v podrážkách" téměř 13 000 km. Přesto se nepovažuje za světového cestovatele. "Zdravotně nejsem zcela fit, mám žaludeční vředy", prozradil Puci. Na otázku, zda se během svých cest někdy svezl autem, odpovídá rázně: "Tomu, kdo mě někdy uvidí vézt se v autě, dám deset tisíc."

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Přišla odpověď / 04.04.1999
Naše odpověď:

Vážená paní starostko !

Beru na vědomí Vaši informaci z 19.3.1999, že Město Milevsko proti nám v lednu 1999 zahájilo spor o doménu www.milevsko.cz, kterou vlastníme a provozujeme od 9. července 1998. Vámi navrhované mimosoudní řešení sporu prostřednictvím rozhodce nám neposkytuje takovou právní ochranu, jakou by nám poskytlo řádné soudní líčení. Proto nemáme žádný rozumný důvod na ně přistoupit. Přesto na důkaz naší dobré vůle souhlasíme s Vámi navrženým postupem s jedinou podmínkou: Spor bude probíhat pod kontrolou veřejnosti, a to nejen Internetové. Prakticky to znamená, že veškerá minulá i budoucí korespondence týkající se sporu bude zveřejněna v plném znění v nejbližším Milevském zpravodaji. Výjimky lze dohodnout písemným souhlasem obou stran.

Sdělte mi, prosím, zda s tímto návrhem souhlasíte.

Ing.Pavel Bolek,jednatel
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]