Uživatel: nepřihlášen    přihlásit
[ úvod ]
[ stalo se ]
[ chystá se ]
[ názory ]
[ firmy ]
[ tržiště ]
[ lidé ]
Publikování článků v této rubrice je honorováno. Za obsah publikovaných informací odpovídá jejich autor, nikoliv správce webu.
Na Větrově už vyšlechtili čtyřicet travních odrůd / 06.04.1999
Mnozí z vás jistě ví, že nedaleko Nadějkova, ve Větrově, se nachází šlechtitelská stanice s nebývalou tradicí. Loni si připomněla šedesát let svého trvání. Její součástí je i hydrometeorologická základna.

Šéf větrovské šlechtitelské stanice ing. Ivo Našinec prozrazuje, že objekt prošel po revoluci mohutným vývojem.

"Během privatizace jsme se stali součástí Osevy UNI, a.s. Choceň. Zakoupili jsme nové moderní přístroje, změnili jsme pracovní náplň, snížili počet zaměstnanců. Proměnou prošla i meteorologická stanice. Dříve se hodnoty musely odečítat na teploměrech, měřily se srážky, určoval se směr větru. Nyní prakticky všechno dělá počítač, který vytiskne tabulku a sestaví graf," říká.

Hlavním cílem stanice je v současné době produkce a prodej travních a jetelových osiv, šlechtění nových odrůd a testování zahraničních směsích na našich klimatických podmínkách. Větrovští odborníci se mohou pochlubit přibližně čtyřiceti vyšlechtěnými odrůdami, a je potěšující, že o ně jeví zájem zahraniční odběratelé. Hlavní komoditou jsou stále směsi pro nejrůznější typy trávníků.

"Hlavní zásluhu na našich úspěších neměly ani tak ty stroje, ale především systematická a precizní práce našich zaměstnanců," tvrdí Ivo Našinec.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Juraj Puci v Milevsku / 06.04.1999
Za přítomnosti místostarosty Humpála, dvou novinářů a několika příznivců se v nedělí 4. dubna ve Sporthotelu odehrálo setkání s Jurajem Pucim, slavným chodcem, jenž současně putuje z Prahy do Bratislavy. Puci, který v první den svého pochodu oslavil devětašedesáté narozeniny, chystá vydání knihy, kde budou zmíněna všechna města, která při své pouti navštívil, a která mu poskytla nocleh.

Ne všude se však Puci setkal s ochotou. "Například v jihočeské Kaplici mě nechtěli ubytovat, že prý jsem špatný člověk. A na Nový rok jsem spal v Jablonci nad Nisou na podlaze. Ale celkově se dá říct, že lidé jsou při setkání se mnou spíše ochotní a vstřícní", vyprávěl.

Juraj Puci se narodil roku 1930 na slovenském Trebišovsku. Jako syn kulaka nedostudoval v Praze vysokou školu a celý život byl "na volné noze." Živil se jako průvodce po pražských památkách, dělal závozníka, figuranta či konferenciéra.

Chodit po světě začal v roce 1964. Dnes má "v podrážkách" téměř 13 000 km. Přesto se nepovažuje za světového cestovatele. "Zdravotně nejsem zcela fit, mám žaludeční vředy", prozradil Puci. Na otázku, zda se během svých cest někdy svezl autem, odpovídá rázně: "Tomu, kdo mě někdy uvidí vézt se v autě, dám deset tisíc."

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Přišla odpověď / 04.04.1999
Naše odpověď:

Vážená paní starostko !

Beru na vědomí Vaši informaci z 19.3.1999, že Město Milevsko proti nám v lednu 1999 zahájilo spor o doménu www.milevsko.cz, kterou vlastníme a provozujeme od 9. července 1998. Vámi navrhované mimosoudní řešení sporu prostřednictvím rozhodce nám neposkytuje takovou právní ochranu, jakou by nám poskytlo řádné soudní líčení. Proto nemáme žádný rozumný důvod na ně přistoupit. Přesto na důkaz naší dobré vůle souhlasíme s Vámi navrženým postupem s jedinou podmínkou: Spor bude probíhat pod kontrolou veřejnosti, a to nejen Internetové. Prakticky to znamená, že veškerá minulá i budoucí korespondence týkající se sporu bude zveřejněna v plném znění v nejbližším Milevském zpravodaji. Výjimky lze dohodnout písemným souhlasem obou stran.

Sdělte mi, prosím, zda s tímto návrhem souhlasíte.

Ing.Pavel Bolek,jednatel
Pavel Bolek           
Městské zastupitelstvo 31.3.1999 / 02.04.1999
5. zasedání Městského zastupitelstva

Obsah
Rozbor hospodaření Města Milevska
Výkup pozemků pod skládkou
Jmenování členů Okresní školské rady
Vodné a stočné pro rok 1999
Půjčky občanům
Prodej bytů
Prodej pozemků
Komunální odpad - nová vyhláška
Rozprava
Přítomno: 18 zastupitelů, omluven byl Mvdr. Kotrba.
Zapisovatelka: P. Slunéčková
Ověřovatelka zápisu: Mudr. Nelibová
Návrhová komise: Mgr. Třeštík, Mudr. Hobzek, Mudr. Kofroňová, mluvčím komise Mgr. Třeštík
Z důvodu školení nebyl přítomen tajemník Ing. Setikovský.
Zápis z předchozího zastupitelstva byl schválen v původní podobě.

1. Rozbor hospodaření Města Milevska a řízených příspěvkových organizací za rok 1998
Současně s rozborem předložila městská rada ke schválení závěrečnou změnu rozpočtu. Šlo o navýšení příjmů a výdajů o celkovou částku 3.031 tis.Kč z důvodu přiznání státních dotací v 2.pol. roku 1998, přičemž běžné výdaje se zvýšily o sociální dávky, senátní a komunální volby, Internet pro knihovnu a lesy. Kapitálové výdaje vzrostly o částku 40 tis.Kč na pořízení Internetu do Městské knihovny.

Po tom, co ing. Staněk přednesl výsledky hospodaření, otázala se zastupitelka Mgr. Novotná, proč došlo ke zvýšení nákladů u Sporthotelu, a čím je dána současná výše pohledávek z prodeje majetku. Ing.Staněk vysvětlil, že v prvém případě jsou důvodem pohledávky za minulým nájemcem, ve druhém případě se jedná o smlouvu s Humanikou z roku 1994 (dluh je řádně splácen). Zastupitelstvo pak rozbor hospodaření Města Milevska za rok 1998 jednomyslně schválilo.

2. Postupný výkup pozemků pod bývalou skládkou
Všichni přítomní zastupitelé schválili výkup pozemků pod bývalou skládkou za cenu 29,-Kč za 1m2.

3. Jmenování členů Okresní školské rady
Jako členové Okresní školské rady byly na další tříleté období zvoleny: z řad rodičů Judr.Jana Čunátová, z řad pedagogických pracovníků Mgr.Marie Jelenová.

4. Úprava vodného a stočného na rok 1999
Před hlasováním o tomto bodu upozornila zastupitelka Slunéčková na článek v Milevských novinách, který informuje o tom, že VaKJČ zpracoval a předložil městu konkurenční nabídku na provozování veřejného vodovodu a kanalizace. Zastupitel Kalina podotkl, že s tím otravují dvakrát v kalendářním roce; proč nepřišli v roce 1994? Starostka řekla, že konkurence je zdravá, a upozornila zároveň na vysoké ceny vodného a stočného tam, kde je VaKJČ správcem. Zastupitelstvo se pak věnovalo návrhu na úpravu cen vodného a stočného, který mu byl předložen. Návrh 1.JVS byl vyhotoven ve dvou variantách, stejně tak dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu. Doporučena byla varianta č.2, kterou sedmnáct členů schválilo, jeden se hlasování zdržel. Domácnosti budou platit 32,34 Kč/m3, podnikatelé 41,60 Kč/m3 včetně 5% DPH.

5. Fond rozvoje bydlení:
Bylo schváleno poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení pro 9 občanů. Výše půjček od 15.000-Kč do 600.000-Kč.

6. Vyhlášení záměru na prodej bytu č.19 v čp.816
Jedná se o byt 2+1 1.kat., kde nebylo placeno nájemné a elektrika a byl soudním rozhodnutím vystěhován bez náhrady. Text záměru a složení výběrové komise bylo schváleno.

Prodej bytů z vlastnictví Města Milevska
Zastupitelstvo schválilo dosavadní průběh prodeje městských bytů. Zastupitelka Machartová upozornila na případy, kdy v ceně bytů nebyla zohledněna kvalita domů, v nichž se byty nacházely. Byty v horším domě byly prodávány za vyšší cenu než byty v lepším domě.

7. Žádost o prodej pozemku k.ú. Rukáveč - ukončení záměru
Schválen prodej stavební parcely č.13/5 paní Aleně Mikešové, st. parcely č.13/2 díl "a" a pozem. parcely č. 914/11 díl "b" paní Květuši Pávkové a paní Květě Klečkové. Cena dle znaleckého posudku.

8. Vyhlášky č.46 o nakládání s komunálním odpadem
Do vyhlášky byla zapracována většina připomínek, které k jejímu konceptu vznesla komise ŽP. Její součástí jsou i příloha se seznamem stanovištˇsběrných nádob, příloha s uvedením provozní doby sběrných míst a příloha se seznamem oprávněných osob. Poslední příloha uvádí ceny za svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu. Za odvoz popelnice zaplatí domácnosti 34 Kč, podnikatelé 58 Kč včetně 5% DPH. Vyhláška byla schválena.

Zrušení usnesení MZ č. 251/96 a 344/94
Tímto bodem byly zrušeny staré vyhlášky.

9. Rozprava
V rozpravě informoval místostarosta Mgr.Humpál o tom, že se Mgr.Stráská zúčastnila semináře starostů. K článku o výběrovém řízení na místo vedoucího soc. odboru, uveřejněnému v Milevských novinách, poznamenal, že městská rada může do této funkce jmenovat. Ale zvolila výběrové řízení a žádné tlaky zde nejsou. Co se týká dopravní obslužnosti, Milevsko již nebude garantem trati Tábor-Ražice.

Zastupitel Ing.Bernot přečetl svůj příspěvek, ve kterém žádal, aby informace zveřejňované v Milevském zpravodaji měly potřebné náležitosti. Dále vznesl dotaz k usnesení MR č. 144/99 týkajícímu se dopracování Územního plánu města.

Na závěr zastupitelstva byl zastupitel MUDr.Hobzek požádán starostkou o komentář k přehledu výběrových řízení za rok 1998, který na jeho návrh zpracoval tajemník MÚ Ing. Setikovský. Řekl, že byl vypracován dobře, že pan tajemník úkol splnil, že mu však není jasný jeho úvodní komentář.

autor:Ludmila Kolářová
Ludmila Kolářová           
Městské zastupitelstvo 3.3.1999 / 02.04.1999
4. zasedání Městského zastupitelstva

Obsah
Deficitní rozpočet

Co s akciemi ?

Kolik za vodu ?

Veřejné zakázky budou neveřejné ?

Musíme si přivstat

Jak (ne)přilákat investory

1.Deficitní rozpočet
Městské zastupitelstvo dne 3.3.1999 schválilo rozpočet pro rok 1999 s plánovaným schodkem 19 mil.Kč. Schodek bude kryt z prostředků nahospodařených v předchozích letech (k dispozici je asi 30 mil.Kč). Největší investiční akcí roku 1999 je stavba Čistírny odpadních vod za 25 mil.Kč. Rozpočet nemá mechanismy, které by při nenaplnění plánovaných příjmů přiměřeně omezily výdaje. Podle vyjádření vedoucího finančního odboru Ing. Staňka je však odhad příjmů rozpočtu velmi střízlivý a jeho nenaplnění je nepravděpodobné.

Část rozpočtu týkající se vlastní hospodářské činnosti města a pronájmů bytů, nebytových prostorů a nemovitostí vykazuje plánovanou ztrátu 10 mil.Kč, která je kryta příjmy z prodeje městských bytů. Nedojde-li v příštích letech ke změnám nájemních smluv, bude po vyprodání městských bytů vlastní hospodářská činnost města hluboce ztrátová. Zastupitele to však zatím neznepokojuje, zřejmě řeší důležitější nebo aktuálnější problémy.

2.Co s akciemi ?
Většina jihočeských obcí včetně Milevska získala v roce 1992 od státu akcie Jihočeské energetiky a Jihočeských plynáren. V současné době vrcholí snaha zahraničního investora zastupovaného Reifeisenbankou o získání majoritního balíku těchto akcií. Jejich cena se vyšplhala z původních 1.400 Kč až na 4.000 Kč za akcii a několikanásobně převyšuje hodnotu majetku na akcii. Naprostá většina jihočeských obcí je rozhodnuta své akcie v nejbližší době profat, mnohé to již učinily. Jakmile totiž zahraniční investor získá potřebnou majoritu, ztratí o zbylé akcie zájem a jejich cena i význam poklesnou na minimum. Proto zastupitelstvo dne 3.3.1999 schválilo smlouvu o prodeji akcií. Je jich celkem 11.428 kusů, takže se městská kasa může těšit na pěknou sumičku. Utrácet z ní však bude moci zatím jen úroky, protože celý obchod nyní proběhne pouze formou zálohy. K jeho definitivnímu dokončení je třeba, aby stát do 15 let zrušil omezení převoditelnosti zmíněných akcií, do čehož se mu zatím moc nechce.

3.Kolik za vodu ?
Zástupci společnosti 1.JVS předložili návrh ceny vodného a stočného na rok 1999. Konstatovali v něm, že Vodárenský svaz, od kterého vodu nakupují, od 1.1.1999 zvýšil cenu vody o 20%. Naštěstí se výsledky provedených rekonstrukcí a oprav milevské potrubní sítě již nyní projevují výrazným snižováním ztrát, takže celkové náklady na vodu a tím i cena vody vzrostou jen asi o 10%. Vlivem rozhodnutí Ministerstva financí však toto zvýšení neponesou podnikatelé, ale výhradně domácnosti. Jejich doposud nižší cena se zvedne asi o 4 Kč/m3 a přiblíží se tak ceně vody pro podnikatele, která zůstane na úrovni roku 1998. Předložený návrh bude zastupitelstvo projednávat na svém příštím zasedání.

4.Veřejné zakázky budou neveřejné ?
Na základě připomínek občanů a zastupitele MUDr. Zdeňka Hobzka zpracuje Městský úřad do příštího jednání přehled veřejných zakázek zadaných v roce 1998. Tajemník Ing. Ladislav Setikovský nepovažuje zpracování takového materiálu za příliš účelné a zvláště by se mu nelíbilo jeho zveřejnění. Je toho názoru, že zveřejňováním údajů o veřejných zakázkách si město přidělává zbytečné problémy. Naopak MUDr. Hobzek je toho názoru, že zveřejnění informací prokazujících korektnost průběhu všech veřejných zakázek problémy nevyvolá, ale naopak rozptýlí případné fámy. Takže možná uvidíme.

Podle názoru redakce by měl být pod veřejnou kontrolou nejen seznam veřejných zakázek, ale také obsah vítězných nabídek a přehled jejich plnění. Také by bylo vhodné zveřejňovat všechny výzvy k podání nabídek na veřejné zakázky v Milevském zpravodaji jako v oficiálním věstníku Městského úřadu. Co vy na to ?

5.Musíme si přivstat
Co nevidět se dočkáme nové vyhlášky o zajištění úklidu místních komunikací majiteli přilehlých pozemků a pracovníky Služeb Města Milevska. Budou si prý muset všichni přivstat, aby stihli uklidit chodníky do půl šesté ráno. Co se stane, když někdo zaspí, jsme se na jednání zastupitelstva nedozvěděli. Snad na to vyhláška pamatuje.

6.Jak (ne)přilákat investory
návrh přednesený na zasedání zastupitelstva dne 3.3.1999
Ačkoliv dnes patří Město Milevsko díky velké koncentraci průmyslu k relativně bohatým a málo zadluženým obcím, nedělá nic proto, aby si tuto výhodu udrželo. Právě naopak - řada významných firem a soukromých podnikatelů již přenesla své sídlo nebo bydliště jinam, a mnozí další o tom uvažují. Důvodem je většinou nespokojenost s jednáním místního finančního úřadu, který Město Milevsko nemůže ovlivnit. Důsledkem však bude postupné snižování daňových příjmů a chudnutí obce. Předejít se tomu dá podle mého názoru jen promyšlenou politikou, která podnikání v Milevsku učiní atraktivnější než jinde v republice a tím nejen zastaví odliv podnikatelů, ale přiláká i cizí investory.

Tato politika by mohla spočívat např. v tom, že Město Milevsko vrátí podnikatelům cca 15% svých daňových příjmů vybraných v předcházejícím kalendářním roce z daní z příjmů podnikatelů, právnických osob a závislé činnosti. V roce 1999 by tato podpora mohla činit 9 mil.Kč. Příslušnou částku lze ušetřit třeba sníženm ztráty z vlastní hospodářské činnosti (10 mil.Kč) a snížením výdajů na administrativu (14 mil. Kč). Návrh pravidel rozdělování dotací na podporu podnikání uvádím v příloze.

autor:Pavel Bolek
Pavel Bolek           
V Bechyni se sešli výtvarní pedagogové / 30.03.1999
Poslední březnový víkend patřil v Bechyni výtvarným pedagogům z celé naší republiky, kteří se sdružují pod hlavičkou Asociace výtvarných pedagogů. Ti působí na všech typech škol.

Náplní tohoto setkání byly především odborné semináře, jejichž téma znělo "Divadelní a mimodivadelní prostor." Vyústěním celé akce bude celosvětová výstava Pražské kvadrienále.

V Bechyni se Asociace výtvarných pedagogů sešla potřetí a na dlouhou dobu naposledy, neboť účastníci si vytkli cíl, že budou cestovat po krajích, aby různé regiony mohly reprezentovat své specifické podmínky. Podle šéfa Asociace Dr. Jana Svobody jde o zlepšení komunikace mezi jednotlivými kraji.

Výtvarní pedagogové jsou napojení na sítě Evropské unie v rámci studentských výměn, spolupracují s Pedagogickým centrem hlavního města Prahy, s občanským sdružením Klášter nebo se sdružením MAMA PAPA, které se zabývá alternativním divadlem.

"Je to tedy vlastně i o komunikaci mezi různými institucemi, které si navzájem mají co říci," dovysvětluje Jan Svoboda. Na otázku, proč se setkání koná zrovna v Bechyni, odpověděl, že to rozhodně není náhoda. "Bechyně má něco, čemu se říká genius loci, tedy duch místa. Kromě toho s tímto městem máme už jisté zkušenosti, pořádali jsme tu v rámci občanského sdružení klášter různé akce za podpory Open Society Found, a kromě toho je tu nejvíce materiálu", říká Jan Svoboda.

autor:Iva Hanzlíková
Iva Hanzlíková           
Městská rada informuje / 28.03.1999
Tento článek o naší doméně vyšel v Milevském zpravodaji č. 4/1999:

Naše reakce:

Vážení členové městské rady,

zasílám Vám své připomínky k článku "Internetový spor", uveřejněnému ve Vašem Milevském Zpravodaji č.4 na duben 1999, ve kterém jste uvedli několik nepřesných až zavádějících informací.

Za prvé jste v článku třikrát použili pojem "vrácení domény www.milevsko.cz". Tím jste mohli ve čtenářích vyvolat dojem, že Město Milevsko doménu dříve vlastnilo, což není pravda.

Za druhé jste v článku tvrdili, že jsem doménu www.milevsko.cz získal "neoprávněně". Tím jste mohli ve čtenářích vyvolat dojem, že jsem při registraci domény porušil nějaký právní předpis, což opět není pravda.

Za třetí v článku uvádíte, že nesouhlasíte s názory, které jsou v doméně publikovány. To je přirozené, každý z nás má právo nesouhlasit s názory někoho jiného. Protože je doména určena k prezentaci názorů všech občanů Milevska a nikoliv pouze členů Městské rady, můžete nám svůj nesouhlasný názor napsat a my jej bezplatně zveřejníme. Nemůžete ovšem po nás žádat, abychom neuveřejnili pravdivou informaci nebo autorizovaný názor někoho jiného.

Za čtvrté v článku několikrát zaměňujete pojmy "název města" a "název domény". Název města je skutečně jeho přirozeným vlastnictvím, a nikdo mu jej nemůže vzít (ani já to nemám v úmyslu). Naproti tomu vlastnictví názvu domény vzniká jeho registrací, kterou jste včas neprovedli. Podle názoru mého i odborníků, se kterými jsem problém konzultoval, nemá nikdo přednostní právo na registraci zeměpisných názvů. Kdyby tomu tak bylo, jak by asi dopadl spor dvou obcí se stejným názvem? Nehledě k tomu, že slovo "Milevsko" je součástí dvouslovného názvu společnosti "Kompas Milevsko" stejně jako dvouslovného názvu právnické osoby "Město Milevsko", kterou zastupujete. Slovo Milevsko není chráněno ani ochrannou známkou. Proto nezbývá než se při registraci názvu domény řídit pravidlem "kdo dřív přijde, ten dřív mele".

Konečně za páté v článku uvádíte, že usilujete o mimosoudní řešení sporu. Moje dvě obchodní nabídky (jednu na uveřejňování Vašich stránek v rámci domény www.milevsko.cz za 400 Kč měsíčně a druhou na jednorázový prodej doménového jména za 300.000 Kč) jste však zamítli. Zatím marně čekám, že mi předložíte Vaši obchodní nabídku a zahájíte věcná jednání.

Věřím, že jste zavádějícími výrazy a nepřesnostmi uvedenými ve Vašem článku neměli v úmyslu poškodit dobré jméno moje ani společnosti Kompas Milevsko s.r.o., a proto nežádám Vaši omluvu, i když by z hlediska lidské slušnosti nebyla na škodu. Jako důkaz Vaší dobré vůle mi postačí zveřejnění tohoto dopisu ve Vašem příštím Milevském Zpravodaji.

Za to Vám předem děkuji a je-li Vaše snaha o řešení sporu dohodou upřímná, očekávám Vámi zahájené seriózní obchodní jednání.

Pavel Bolek
Pavel Bolek           
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45    
[ nezávislý internetový zpravodaj vydává Kompas Milevsko s.r.o. odpovědný redaktor Ing. Pavel Bolek -pbo- © 1998, 2002, 2007 ]